2015 gada kases pienakums

Mçs pârvaldâm veikalu, kurâ apgrozîjums tiek reìistrçts, izmantojot kases aparâtu. Ïoti bieþi klienti vçlas maksât par nopirktajâm precçm ârvalstu valûtâ, parasti eiro. Vai rekordu par ârvalstu valûtas summu papildina?

Lîgumâ ar mâkslu. 111 para. PVN likuma 3.a panta 1. punkts, uzskaites uzturçðana, izmantojot kases aparâtus, PVN nodokïu maksâtâjiem ir pienâkums izdrukât fiskâlo kvîti vai rçíinu no daþiem pârdoðanas darîjumiem, kâ arî papildus pârvaldît drukâto dokumentu klientam.

10. 1. punkta 14. apakðpunkts par tehniskajiem nosacîjumiem, tâpat kâ 8.panta pirmajâ daïâ. 1 kases aparâtu rîkojuma 14. punkts, kas izraisa datu izpildi fiskâlajâ kontâ, mums obligâti ir jâbût tâdai valûtai, kurâ tiek reìistrçta pârdoðana, vismaz visai bruto pârdoðanas summai.

Galvenie kritçriji un tehniskie nosacîjumi, ko reìistri vçlas darît, tomçr ir uzskaitîti regulas 2. nodaïâ par tehniskajiem nosacîjumiem.

Tâtad, jautâjumâ par § 14 para. Ðîs regulas 1. punktâ, programmâ, kas paredzçta pârdoðanai noliktavâ, jâiekïauj funkcija: ïaut nodokïu maksâtâjam mainît tâs valûtas nosaukumu, kurâ tiek reìistrçta pârdoðana, vai tâs saîsinâjumu, kâ arî ieprogrammçt konkrçto izmaiòu iepriekð, ievadot izmaiòu brîdi un laiku; ietaupot brîdi un laiku, kad sâkas grâmatvedîbas uzskaite jaunajâ valûtâ fiskâlajâ atmiòâ, kâ arî pârvçrðot bruto pârdoðanas apjoma summu attâlinâtâs valûtâs, kad konvertçðanas rezultâts kopâ ar valûtas maiòas kursu un norçíinu kârtîbu jâievada fiskâlajâ kontâ pçc fiskâlâ logotipa ar vienîbu nosaukumu. ; pârrçíins jâsagatavo ar ne mazâk kâ seðâm zîmçm aiz komata, un konversijas rezultâts jânoapaïo lîdz diviem cipariem aiz komata.

Lai atzîmçtu arî ârvalstu valûtu nosaukumu saîsinâjumu, tiek izmantoti Polijas Valsts bankas izmantotie apzîmçjumi.

Tâdçï, ja nodokïu maksâtâjiem ir jçga pârdot rakstus par to patçrçtâju situâciju, kuri maksâ vçrtîbu ârvalstu valûtâs, tad parasti ir jâbût fiskâlajam kases aparâtam, kas ir sakârtots tâdâ lomâ, kas nodroðinâs valûtas maiòas kursa konvertçðanu.

No veidlapas, kas parâdîta pasâkumâ, var secinât, ka maksâjums par iegâdâtajâm precçm rada dzîvi, kas tiek sniegta eiro, kursa laikâ, kad lîguma vçrtîba tiks atspoguïota zlotîs. Noteikumi, kas aizòem PVN, nereglamentç jautâjumu par valûtas maiòas kursu, kas mums jâatbild par zlota summas konvertçðanu eiro.