Afrodites mikroskops

Mikroskopu izmanto, lai apskatîtu mazus objektus, kas joprojâm nav redzami neapbruòotu aci, vai lai aplûkotu sîkâku objektu detaïas. Paðreizçjos posmos ir daudzi mikroskopu veidi (akustisks, hologrâfisks, polarizçjoðs, stereoskopisks, oriìinâls, bet pirmais bija optiskais mikroskops.

Ðâda veida mikroskopi izmanto dienas gaismu, lai praktizçtu pçtîtos objektus, un to veidotâjiem ðíiet, ka tas ir dçls un vecais dçls - Zachariasz Janssen un Hans Janssen - holandieði. Viòi savu pirmo mikroskopu uzcçla ap 1590. gadu, tas sniedza tikai 10x palielinâjumu, un to neizmantoja no pçdçjâ sâkuma. Antonie van Leeuwenhoek veica izrâvienu laikmetîgajâ mâkslâ, viòð sagatavoja citu ceïu plâno lçcu slîpçðanai un pulçðanai, kas faktiski izraisîja 270 reiþu palielinâjumu. Ðajâ padomç holandietis uzlaboja mikroskopu, pateicoties tam sasniedzot daudzus atklâjumus un bioloìijas izaugsmi. Viòa mikroskopi tika izgatavoti atðíirîgi, nekâ tie, kas òemti no jaunajiem laikiem. Svarîgi ir ïaut pârâk daudz zemu palielinâmo stiklu. Leeuwenhoek mikroskopu izgatavoja tikai no viena objektîva, un testa priekðmets tika novietots pretî lçcai, un tâ svarîgâ vieta bija maksât ar diviem pâriem. Ierîces garums bija 3-4 collas jeb apmçram 7-10 centimetri. Lîdz nâkamajam brîdim, kad tika izmantoti mikroskopi, tika izmantoti elektroni. Pirmo ðâda veida mikroskopu - elektronu mikroskopu - 1931. gadâ uzbûvçja Ernsts Rusks un Makss Knolls Berlînç. Silîcija revolûcija balstîjâs uz elektronu mikroskopu izmantoðanu. tie nodroðinâja arî ðûnu organelu mazâko struktûru novçroðanu. No organizâcijas 1982. gadâ tika uzbûvçts pirmais tunelçðanas mikroskops. Viòa izgudrotâji bija zinâtnieki no Gerd Binning un Heinrich Rohrer, kuri aktîvi darbojâs Cîrihç. Pateicoties ðâdiem mikroskopiem, tiek pieòemts trîsdimensiju attçls no atseviðíiem atomiem. Vçlâk tika veikti daudzi ðîs mikroskopa modifikâcijas, lai ïautu aplûkot ðo jautâjumu nanometra jaudâ. Mûsdienu pçtnieki apgalvo, ka mikroskopijas izstrâde veicinâs nanotehnoloìiju attîstîbu, kas, protams, atradîs pielietojumu un ietekmçs gandrîz visu dzîves lîmeni.