Akmeoogiu ieguves rupniecibas nozares

Jebkurâ nozarç un rûpniecîbas nozarçs, kur tehnoloìiskâ procesa produkts rada putekïus un paðu piesâròojumu, ir jâizmanto droðas un labas putekïu atvçrðanas un izplatîðanas sistçmas.

Raþoðanas vides piesâròojums, kas rodas materiâla pârstrâdes beigâs, slîpçðanas, zâìçðanas vai urbðanas laikâ, kâ arî brîvo materiâlu ielejot, ietekmç iegûtâs produkcijas grupu, uzticîbu un cilvçku veselîbu arî uz rentabilitâti un raþoðanas efektivitâti. Mazais bija gaisâ svarîgs gan elektroinstrumentu, gan raþoðanas organizâciju darbam - mazâk putekïu ievçrojami pagarina ierîèu kalpoðanas laiku. Daþi putekïu veidi var bût toksiski cilvçka íermenim, smalki putekïi arî palielina sprâdziena risku, tâdçï efektîvas putekïu noòemðanas metodes izmantoðana ir nepiecieðama.Putekïu noòemðanas sistçmâs izmanto putekïu nosûkðanu un gaisâ suspendçtâs cietâs vielas, sadegðanas gâzes un ekonomiku, kam seko to transportçðana, filtrçðana un uzglabâðana. Svarîgs stila elements ir vietçjais iesûknçðana, t.i., iekârtas, kas ir îsâ attâlumâ no apputeksnçðanas avota. Vietçjie izvilkçji pârtver un iet uz piesâròojoðo vielu fotogrâfiju to attîstîbas jomâ, modernâs tehnoloìijâs, novçrðot putekïus no gaisa un novçrðot tâs izplatîðanos. Nâkamajâ reizç putekïi tiek izvadîti kopâ ar izplûduðo gaisu, attîrîðanas ierîcçm vai atdalît tos telpâ, kur piesâròojums nerada kaitîgu secîbu.Putekïu nosûkðanas sistçmai jâbût uzticamai, tâpçc tas nevar radît elektrostatiskos lâdiòus, kas varçtu bût iespçja paðaizdegðanâs vai sprâdziena gadîjumâ, arî jâsagatavo no izturîga un interesanta materiâla, kas izturîgs pret koroziju un nodilumu. Instalâcija arî vçlas bût hermçtiska, kas nodroðinâs darbîbas efektivitâti, efektivitâti un neveiksmi.Putekïu savâkðanas sistçma ir pienâcîgi pielâgota darba vietas apstâkïiem un vajadzîbâm, tâpçc tâs izskats, izglîtîba un uzstâdîðana cenðas sasniegt savas vçlmes un vajadzîbas.Izcila tîrîðanas sistçmas lieliskâ vçrtîba nodroðinâs tîru gaisu, komfortu un aizsardzîbu darba vietâ un pozitîvi ietekmçs uzòçmuma attîstîbu.