Apicrbu rathotajs uwidnica

Sestdien beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas plânoja redzçt, ko dizaineri rakstîja nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Rafinçts ðovs bija vienkârðâkais fakts, un pilnîba kïuva netraucçta. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi izturîgus un vâjus audumus ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kopâ ar tamborçtiem galdiem. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar îpaðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâta kâzu kleita, kas sagatavota îpaði paðreizçjai iespçjai. Kleita tika dota personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât vairums apìçrbu no jaunâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ieòçmumi no ðî pârdoðanas tiks pieðíirti neatkarîgai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas vienkârðas un dârgas darbîbas. Viòas îpaðnieks jau vairâkkârt ir piedâvâjis pârdoðanai mûsu produkciju un kâ pârdoðanas objekts bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðodien nonâks uzòçmumos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu skaidras, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu modes zîmols ir dzçriens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, galvenokârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi uzòçmumam ir kolekcijas sadarbîbâ ar daþiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka tâs pirms veikala sâkuma ir tâs, kas jau gatavas individuâlam rîtam, ir garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek visu dienu.Paðreizçjâ zîmola produkti no daudziem âtriem gadiem ir pamanîjuði lielu nozîmi gan klientiem, gan arî ârzemçs. Ðíiet, ka rakstot par viòu nav pieminçtas viòa gûtâs atalgojuma spçjas un ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas íirurìijas apìçrbs