Apmaciba silczijas darbiniekiem

https://movement-system.eu/lv/

Avârijas apgaismojums tiek ievietots arvien vairâk objektu. Tie bieþi vien ir biroju çkas, raþoðanas zâles un oriìinâlâs darba vietas, kâ arî skolas un koledþas. Ðie avârijas apgaismojuma laiki izplatâs un privâtajâs telpâs - vienas ìimenes mâjâs un vietâs.

Avârijas apgaismojuma iekârtas var nodroðinât tâ, lai pçkðòa elektroapgâdes izslçgðana neizraisîtu negaidîtu apgaismojuma izslçgðanu. Pastâvîgâs lietâs ðâda pieredze varçtu radît katastrofâlus rezultâtus, piemçram, darba vietâ, kur darbojas maðînas ar kustîgâm daïâm, kas nav aizsargâtas ar jebkuru vâku. Tâpçc pat bûvlaukumâ tika konstatçti atbilstoði noteikumi par nepiecieðamîbu izmantot avârijas apgaismojuma iekârtas.Avârijas apgaismojums, kas ietekmç otro principu. Tâ var dzîvot ar vienu apgaismes íermeni, kurâ tiek ievietots neliels akumulators. Tas tiek uzlâdçts elektroenerìijas tîkla pareizas darbîbas laikâ, bet strâvas padeves pârtraukuma laikâ automâtiski tiek uzòemts avârijas apgaismojums, uzlâdçjot akumulatoru. Ðim risinâjumam nepiecieðams papildu process, kas jâpiemçro apgaismojuma priekðmetam, kas ir fâzes vads ar pastâvîgu baroðanas avotu, neatkarîgi no gaismas slçdþa stâvokïa. Gaismas avots bûtu vçrts bût par LED spuldzi, jo tas saòem daþas elektroenerìijas. LED gaismeklis ïauj izmantot parastâs tirdzniecîbas apgaismojumam piemçrotas LED lampas, nav nepiecieðams iegâdâties îpaðas spuldzes pie raþotâja.Jaunâ avârijas apgaismojuma sistçmas darbîba ir centralizçts enerìijas avots. Citâ telpâ ir uzstâdîts liels ietilpîbas akumulatoru komplekts, kas ïauj apgaismojumu visâ çkâ pat vairâkas stundas. Arî ìeneratori tiek izmantoti, lai palielinâtu apgaismojuma darba laiku, kâ arî iespçju izmantot enerìiju ar jaunâm ierîcçm.