Bcrnu audzinadana tulkotajs

ATEX direktîva ir fakts, kura galvenais mçríis ir aizsargât potenciâli sprâdzienbîstamu vidi. Ðî informâcija tiek pârsûtîta uz visâm ierîcçm un aizsardzîbas metodçm, kas tieðâ vai zemâ secîbâ var izraisît metâna vai ogïu putekïu sprâdzienu. Ðis princips ir ïoti svarîgs kâ pierâdîjums raktuvçm, kur pastâv ievçrojams eksplozijas risks.

Ðis fakts regulç atex prasîbas attiecîgo ierîèu lielumâ. Tomçr jums vajadzçtu bût vispârçjâm vçlmçm, kuras var izstrâdât ar citiem dokumentiem. Tomçr vajadzçtu bût, ka prasîbas, kas attiecas uz jebkuru pasâkumu, nevar atðíirties no informâcijas.Viena no atex atrunâm ir nepiecieðamîba pârbaudît un maríçt ierîci vai aizsardzîbas sistçmu sadarbîbâ ar droðîbas prasîbâm. To pârbauda paziòoðanas institûcija, un katrai ierîcei jâbût CE maríçjumam, kam jâbût pamanâmam ikvienam. CE maríçjums ir paredzçts, lai ietekmçtu lietoðanas droðîbu, veselîbas aizsardzîbu un vides aizsardzîbu.Turklât iekârtas un aizsargsistçmas ir jâveido Ex maríçjumâ - tas ir, sprâdziendroðîbas speciâlists.Abas ierîces, ja arî aizsardzîbas metodes, kas darbosies / atradîsies vietâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens, jâveic saskaòâ ar tehniskajâm zinâðanâm. Tâs tiek veiktas, pamatojoties uz iespçjamâ kaitçjuma analîzi darba laikâ. Tâdâ paðâ veidâ ir jâveic gan labi zinâmi elementi, gan elementi.Ierîcçm, aizsargsistçmâm, detaïâm, mezgliem jâbût izgatavotiem no tâdiem materiâliem, kurus es nekâdâ veidâ nevarçtu aizdedzinât. Tas norâda, ka tie nevar bût uzliesmojoði un turklât tie nevar veidot íîmisku reakciju ar sprâdzienbîstamu vidi. Tas nozîmç, ka tie nekâdâ veidâ nevar ietekmçt aizsardzîbu pret eksploziju. Viòi vçlas pastâvçt izturîgi pret koroziju, nodilumu, elektrîbu, mehânisko izturîbu un temperatûras ietekmi.ATEX direktîva òem vçrâ ðo plânu, galvenokârt, cilvçka eksistences un veselîbas vçrtîbu.