Beidzas nodokiu parkapums

Kolçìis no cieða uzòçmuma apliecina, ka viòa finanses ir pareizâ noskaòojumâ un piedâvâ kases pârdoðanu daïai cenas? Neïaujiet sevi izmantot redzamiem ietaupîjumiem. Lai iegâdâtos kasieri, mums ir jâpievieno finanðu atmiòas apmaiòas izmaksas un laiks, kas pavadîts, lai atrisinâtu lietas ASV. Vairâk mçs nevarçsim pieteikties palîdzîbas saòemðanai, kas pat sedz 90%!

Ir skaidrs, ka, saskaroties ar jaunâm izmaksâm, mçs meklçjam veidus, kâ ietaupît pçc iespçjas vairâk un panâkt ïoti çrtu darîjumu. Mûsu uzòçmums paplaðina un piedâvâjam arvien vairâk darba vai pakalpojumu mazumtirdzniecîbas patçrçtâjiem. Stingrâ stadijâ ir nepiecieðams pârdot un reìistrçt kases aparâtu. Ðîs ierîces izmaksas ir tâdas, ka mçs esam nedaudz biedçjoði, kâdi ir galvenie trases, lai mçs meklçtu lçtâkus risinâjumus. Kolçìis no apkârtnes dod mums, ka viòa finanses ir ïoti vieglas, un es domâju, ka varu tos pârdot par zemu cenu? Un ka mçs izmantosim fiskâlos kases aparâtus, kas tiek bûvçti? Ðâdi priekðlikumi ir ïoti pievilcîgi. Tomçr, pirms mçs nolemjam iegâdâties lietotu kases aparâtu, aprçíinâsim visus izredzes un padomâjiet par to, kas ir iespçja, kas atmaksâjas.

Lçtâki un vienmçr dârgâkiPirmkârt, mums ir jâzina, ka izmantotais kases aparâts tika konstatçts Nodokïu birojâ citai personai. Saskaòâ ar svarîgiem noteikumiem, jûsu uzòçmumâ nevar bût ðâda valûta. Ja mçs to darîjâm, viòi teica nodokïu pârkâpumu. Arî, òemot vçrâ noteikumus, mçs nevaram iegût ierîci tieði no kolçìa - ðâdâ darîjumâ raþotâja apkalpoðanas vienîbai ir jâdarbojas kâ starpniekam. Visu iepriekð minçto kases aparâtu pçdçjam lietotâjam ir jâreìistrç. Kopâ ar ierîci pârdevçjam ir jâiesniedz Valsts kases nosaukuma ziòojums, tâdâ gadîjumâ mçs nevaram darît neko ar mûsu kases aparâtu. Tikai pçc atbilstoðu dokumentu parâdîðanas raþotâja servisa tehniíis var veikt fiskâlâ moduïa maiòu un fiskâlo maksâjumu nâkamajai personai.

Tâpçc ir vçrts iegâdâties mûsu pirmo kases aparâtu no pilnvarotajiem tâlâkpârdevçjiem. Tâdas vietas kâ Krakovas kases aparâti ne tikai nodroðina plaðu nodokïu sistçmu klâstu, bet arî pakalpojumu pakalpojumus.