Beramie materiali

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu degoðu un sprâdzienbîstamu vielu. Gâzes un ðíidruma parametri daudzos panâkumos ir pilnîbâ atzîti un dokumentçti. Tâdçï to apdraudçjumu noteikðana, kas izriet no to klâtbûtnes darba procesâ, ir diezgan jutîga. Situâcija apstâjas daudz apgrûtinoðâk, ja veiksmîgi pârvietojas, uzglabâ vai pârstrâdâ vaïîgus materiâlus. Veiksmîgo spçku dçï bîstami sprâdzienbîstami ir ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai papîrs.

http://englishcourse.pl/lvhealthymode/hear-clear-pro-2-labakais-dzirdes-aparats/

Rûpnieciskâs centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas tiek izmantotas, lai attîrîtu putekïus no parketa grîdâm, gludâm virsmâm un darbarîku un zâlçm. Lîdz ar to higiçna ir darba beigas un tâdçjâdi strâdâjoðo personu un organizâciju un piederumu aizsardzîba pret putekïu postoðajâm sekâm paðreizçjâ sekundâro sprâdzienu riska dçï. Visiem uzòçmumiem, kas veic rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalçðana saskaòâ ar spçkâ esoðajiem standartiem, kas ieviesti direktîvâ & nbsp;

Galvenais centrâlâ putekïsûcçja uzdevums:- veselîbas aizsardzîba un to, ka sievietes rada telpu pret putekïu kaitîgo ietekmi.- maðînu un rîku aizsardzîba pret putekïu iejaukðanâs peïòu, \ t- çku un cilvçku aizsardzîba, kas veic darbîbas, lai novçrstu nekontrolçtu putekðòu izvirdumu.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïsûcçju procesâ piedalâs uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdie maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Ðî parâdîba ir tâda pati, kas iznîcina putekïsûcçju, kâ arî visu vienîbu. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir kvalificçti ierîcçm ar lielu sprâdziena risku.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, centrâlâ vakuuma tîrîðanas uzdevums ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, novçrðot tâ saukto atlikuðie putekïi. Ðis risinâjums, no vienas puses, maksimâli palielina ugunsgrçka un ugunsgrçka bloku droðîbu, turklât papildus ïauj samazinât izmaksas, kas saistîtas ar procesa instalâcijas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Tas pats jâatzîmç, ka attiecîbâ uz viegli uzliesmojoðiem un sprâdzienbîstamiem putekïiem centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.