Birojs uzocmumu cenai

Enova programma ir izstrâdâta îpaði uzòçmumiem, kas veic tirdzniecîbas, pakalpojumu un raþoðanas darbîbas. Ðo metodi iespçjams izmantot ïoti viegli, kas ir liela priekðrocîba ðâda veida programmâm.

Lietotâja sagatavotâs vçstules var papildinât ar unikâliem aprakstiem. Liela daïa sistçmas vçrtîbas ir iespçja rediìçt standarta sarakstus, kas ïauj nevajadzîgajâm kolonnâm noteiktâ brîdî atcelt vai pievienot konkrçtus mainîgos. Informâciju var âtri filtrçt un atlasît, kas ïauj grupçt pret jebkuru parametru. Enova tirdzniecîbas programmai ir meklçðanas funkcijas, un kopçjais ierakstu skaits var bût bez piepûles ierobeþots ar tiem, kas satur vçlamo izteiksmi. No enova programmas noguldîjumiem nav nepiecieðama MS Office pilnâs versijas instalçðana, un sistçma ir ïoti saistîta ar pçdçjo programmatûru, pateicoties kurai ir iespçjams eksportçt labi zinâmos MS Excel izklâjlapas izklâjlapu modelî. Lietotâjs pçc rediìçðanas, kas ir zinâms Office paketç, maksâ vairâk, lai importçtu enova tirdzniecîbas programmâ. Ïoti liela ðî pasûtîjuma vçrtîba ir iespçja sadarboties arî ar Open Office paketçm. Enova programmatûra ir paredzçta uzòçmçjiem, kas strâdâ visâs nozarçs, taèu nav iespçjams apmierinât katras nozares vajadzîbas kâ pieejamos ziòojumus un praksi. Par laimi, nepiecieðamos komponentus var pasûtît no integratoriem. Nâkamâs programmas atjauninâjumi, ziòojumi un ziedojumi netiek apdraudçti. Enova tirdzniecîbas programmai ir divas versijas: viegls un platîns, kas ir ïoti mîksts un ïauj saglabât un dot failus daþâdos formâtos. Iespçjams, ka iestâde tiks izvçlçta un brîvi modificçta klienta vajadzîbâm. Programma nodroðina attiecîbas starp dokumentiem, ïaujot tos veikt, nepieprasot datus. Enova sistçma garantç spçju kopçt atseviðíus dokumentus vai dublçt visas ìimenes (piemçram, ir iespçjams kopçt rçíinus no pçdçjiem mçneðiem, nesaglabâjot partnera un bûvniecîbas datus. Dokumentus var tulkot standarta skolâ, kas pieejama komandâ, vai specifisku, kas atbilst uzòçmuma îpaðîbâm. Ðîs iespçjas padara enova programmu, iespçjams, ideâli piemçrotu zinâmâ zîmola dokumentu apritç.