Biznesa vadiba un ilgtspcjigas attistibas jcdziens

Tâpçc Comarch xl programmai ir plaða ERP klases sistçma, kas atbalsta un atbalsta mûsdienu uzòçmuma vadîbas procesu. ERP programmatûra tiek mâcîta daþâda lieluma uzòçmumos, sâkot ar mazâko, no vairâkâm personâm lîdz visiem uzòçmumiem ar nozîmîgâm filiâlçm katrâ pasaulç.

Svarîgas programmatûras priekðrocîbas, kas pieejamas ðai likmei, ir zinâmas uzòçmçjdarbîbas vadîðanas jomâs:- grâmatvedîbas un grâmatvedîbas pakalpojumi,- noliktavas statusa ekonomija un vadîba,- privâta un fiziska dokumentu aprite,- uzòçmuma iekðçjo procesu analîze,- pârdoðanas un regulçjoðâs attiecîbas ar gala patçrçtâju,- uzòçmuma cilvçkresursu vadîba.

Comarch xl programma atðíiras ar ïoti plaðiem datiem un var bût modulâra.Es ïauju ðîm lieliskajâm iespçjâm veidot risinâjumu, kas pielâgots uzòçmuma reâlajâm vajadzîbâm.Moduïu sçrija ir apkopota sadaïâs, kurâs loìiski ir apvienotas funkcionalitâtes, kas savstarpçji mijiedarbojas.Uzòçmums COMARCH tiek ievçlçts vajadzîbâm katra uzòçmuma. & Nbsp; rîkojums ievada detalizçtu analîzi par visiem procesiem un vajadzîbâm un darbîbâm. & Nbsp; Ar ðo risinâjumu ir gatavojas iegût augstas veiktspçjas asociâcija.Papildus standarta licences versijai, comarch piedâvâ arî sistçmu SaaS standartâ, t.i., programmatûru kâ pakalpojumu. Viss pakalpojums darbojas vienreiz kâ daïa no mâkonis skaitïoðanas. Piekïuve ir iespçjama, izmantojot attâlo interneta pieslçgumu, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Ðî izplatîðanas metode samazina produkta ievieðanas izmaksas pçdçjâ personâ. Viòð ienîst vajadzîbu ieguldît raþoðanas serveros un pieòemt darbâ speciâlistus servisa un mâjokïu programmatûras jomâ.Tehnoloìiskajiem uzòçmumiem programma nodroðina speciâlos moduïus. Tie ïauj definçt raþoðanas procesus.Datu bâzç var iepazîties ar izejmateriâlu tehniskajiem parametriem, kâ arî ar aizstâjçjiem. Pateicoties jaunajâm tehnoloìiskajâm versijâm, iespçjams pielâgot biroja piedâvâjumu ârçjam klientam.Paðlaik Comarch XL programma tiek çst vairâk nekâ 5000 birojos visâ Polijâ. Lielâkâs daïas, ko izmanto programmatûra, cita starpâ ietver bûvniecîbu, íîmisko vielu, transportu, internetu un automatizâciju.Lielâkie klienti ir:- Tirgotâjs- VOX çku noliktavas