Ciencia y tecnologia

Tehnoloìiju, mehânisko ierîèu, elektronikas, telekomunikâciju un citu lietu, kas mums atvieglo dzîvi, attîstîba ir mûsu klimata joma. Ðajâ gadsimtâ ir attîstîjusies to ierîèu zinâðanas un darbîba, kas uzlabo bûtîbas kvalitâti.

Ðobrîd mçs esam pieraduði, ka mûsdienu maðînas ierobeþo, un mûsu paðu darbîba ir vieglâka, pateicoties tiem. Ir grûti iedomâties, ka tas bija vçl nesen, un vîrietim bija jârisina pilnîgi citâdi. Situâcija ir lîdzîga, kad runa ir par tâs pasaules noslçpumiem, kas mûs ieskauj. Jûs vienmçr gribçtu iepazîties ar saviem noslçpumiem, lai gan tam nebija atslçgas. Paðlaik daudzi zinâtnieki strâdâ, lai izveidotu jaunâkas un jaunâkas ierîces, kas var kalpot cilvçkiem, bet tâs bûs nepiecieðamas arî apkârtçjâs pasaules uztverðanai. Gadsimtu laikâ medicînas un bioloìijas zinâtòu nozare ir attîstîjusies daudz. Pateicoties meklçðanas ierîèu attîstîbai, labi izglîtoti cilvçki atklâj arvien vairâk un vairâk daþâdu veidu, kâ tikt galâ ar slimîbâm, kas nesen tika ârstçtas, un cilvçki, kas visbieþâk gâja bojâ. Ðobrîd mums ir vismodernâkâs medicîniskâs iekârtas, un ârstam reti ir jâsniedz tikai stetoskops, jo viòam ir pieejami vairâki detalizçti testi. Piemçram, liels sasniegums zinâtnes nozarçs var bût stereoskopisks mikroskops. Tâpçc tâ ir optiskâ kamera, kuras palielinâjums sasniedz divus simtus reiþu un parâda objektu trîs dimensijâs. & nbsp; Ðîs ierîces ievieðana laboratorijâs ïâva veikt svarîgu un pârdomâtu pat mazâko vienîbu pârbaudi. Pateicoties pareizi uzstâdîtâm brillçm, bija svarîgi tieði sekot ðî objekta kustîbai. Stereoskopiskais mikroskops, pateicoties dubultâm okulâriem, kas uzstâdîti (uz jebkuru acu atseviðíi, mçría redzamîba ir vairâk atbildîga, un tâs uzmanîba pçtniekam ir mazâk nogurdinoða. Ðî spçle, kas atrodas paðreizçjâ stikla tipâ, dod daudz plaðâku skata leòíi nekâ parastâ mikroskopa okulârs. Stereoskopisks mikroskops ir krîze zinâtniskajos pçtîjumos par daudziem mikroskopiskiem objektiem un otro kustîbu, kas ir daïa no cilvçka pieauguma un veselîbas kvalitâtes uzlaboðanas ðodien.