Cik svariga ir tikla drodiba

Pçdçjâ laikâ mçs izmantojam daudz tehnisku sasniegumu. Mçs esam visur ar elektroniku, kas ïauj mums vieglâk dzîvot çrtâk un sasniegt pilnîgi atðíirîgus mçríus, nekâ tas bija pirms ðî stâvokïa. Mçs pastâvîgi virzâmies uz vispopulârâko çrtîbas, tâpçc mçs izveidojam savu eksistenci tehnoloìiskiem jauninâjumiem, kas lielâ mçrâ balstâs uz elektroniku.

Diemþçl mums ir svarîgi, kâ tiek radîta iekârta un pat ja mçs to nevçlamies apgût. Ir vçrts padomât par elektroenerìiju, pateicoties kurai mçs varam izmantot pçdçjos instrumentus un nebaidîties, ka kaut kas notiks ar mums, jo droðîba pret elektrîbu sniedz mums pamatu.

Elektroenerìija ir mûsu veida rûpniecîba, kas stiepjas lavînas tempâ. Tâdâ veidâ mçs sapratîsim pamatu, fâzi un daudzus citus jautâjumus, ko mçs varam izmantot tuvâ dabiskajâ dzîvç. Tas pats attiecas uz pçdçjo, ka mçs esam elektroenerìijas lietotâji un ðîs daïas pamatvçrtîbâm jâbût pievilcîgâm mums.

Ïoti svarîgs punkts jûsu mâjas ligzdâs ir zemçjums. Tomçr katrs elektrîbas dzîvoklis paðlaik ir aprîkots ar zemçjuma terminâli. Ierîcçs, kas prasa ðâdu skavu, tas atðíiras no citas perspektîvas. Ðâda trauka piemçrs, protams, dzîvos metinâtâjâ, kuram vienmçr ir atseviðís kabelis, uz kura notiek ðâda skava. Tâdçjâdi joprojâm pastâv sprâdzes forma, kuru mçs vçlamies izmantot metâla daïai, kas ir iezemçjuma elements.

Skava vai zemes klips ir savstarpçji aizvietojama fâze, tâpçc ir vçrts interesçties par daïu, ja redzat, ka ðâda sprâdze ir slikta jûsu aprîkojumâ, pat metinâðanas iekârtâ. Ðâdas skavas atrodas automaðînu kabeïu iekðpusç, tâpçc arî ðeit mums vajadzçtu uzdot viedokli, ja datumi nav, tad pârâk rûdîts punkts reizçm neprasa nomaiòu. Ðâdus daudzumus var atrast elektriskâs glabâðanas telpâs, bet tajâ paðâ laikâ bûvniecîbas stadijâ.