Cukgaias vakuuma iepakojums

Iepakojums galvenokârt paredzçts pârtikas uzglabâðanai un stiprinâðanai no bojâjuma, tas ir, tâds, kâ vakuuma iepakojumi vai speciâlie konteineri.

Somas ir paredzçtas metinâtâjiem, kas nodroðina, ka tâdâ veidâ uzglabâtâ pârtika ilgu laiku saglabâs to svaigu, un tâ pârtikas stâvoklis ievçrojami palielinâsies. Turklât ðâdi iepakojumi ir izturîgi pret plîsumiem arî daudz saspringto. Tie ir veidoti no pareizajiem produktiem, kas nemaina uzglabâto pârtikas produktu garðu vai îpaðîbas. Starp vakuuma iepakojumiem var izðíirt vienu un vairâkus universâlus maisiòus.Noliktavâs un pârtikas veikalos bieþi tiek izmantots vienreizçjs iepakojums, kura biezums ir tâds, ka tiek saglabâtas tâdas sekas kâ siers, kûpinâta gaïa, desas un, galvenokârt, zivis un gaïa. Ðâdu maisiòu izmantoðana ir iespçjama tikai tad, ja ir vakuuma iesaiòoðanas maðîna, kas sûknç gaisu un aizzîmogo ðuves. Viss process izskatâs ðâdi: no ruïïa ir jânodala maisiòa daïa, kas ir piemçrota konkrçtam produktam, kas ir savienots vienâ pusç, ielieciet pârtiku un pçc tam pieturieties pie citas daïas. Ðâdi instrumenti tiek nodroðinâti ne tikai pârtikas rûpniecîbas, bet arî mâjsaimniecîbu vajadzîbâm.Atkârtoti izmantojamu iepakojumu, atðíirîbâ no vienreizlietojamâm kârbâm, kuras nevar pilnîbâ izmantot, var izmantot lîdz pat piecdesmit reizçm. Tas ir saistîts ar îpaða gaisa sûkòa sûkòa izmantoðanu. Ðâdas somas ir populâras galvenokârt mâjsaimniecîbâs, un tâs ir ieteicamas daþâdu veidu pârtikas produktu uzglabâðanai, ledusskapjos, saldçtavâs, bet tâs joprojâm var cept. Viòi dod iespçju saglabât pârtikas sagatavoðanas laiku, jo tie saîsina produktu marinçðanas procesu, piemçram, marinçtas gaïas ievietoðana ðâdâ maisâ izraisa, ka pçc apmçram divdesmit minûtçm tâs var âtri cept.Vakuuma iepakojums lieliski aizsargâs pârtiku ar nosacîjumu, ka tiek ievçroti pamatnoteikumi. Vienâ iepakojumâ ievietojiet nelielu daudzumu pârtikas un pirms pârtikas ievietoðanas, nomazgâjiet rokas vai uzlieciet vienreizçjâs lietoðanas cimdus. Tas novçrsîs baktçriju iekïûðanu iepakojumâ.