Darbavieta invalidam

Cilvçka dzîves palîdzîba ir viens no svarîgâkajiem rûpnieciskâs droðîbas aspektiem.Òemot vçrâ to, ka ðîs tipiskâs kïûdas noved pie vislielâkâ notikumu skaita çkâ, arî tad, ja tâs ir arî lomâ. Tâtad, daudzos no mums - ðíietami viegli un vâji - kïûdas, kas notiek mums.

Vai viòð izvairîsies no ðiem notikumiem?Protams, ar labu darba vietas sagatavoðanu, pat daudziem pârsteidzoðiem apstâkïiem. Tâtad, ja ikdienas pirmâs palîdzîbas aptieciòâ ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, protams, nodarbinâtîbas telpâ, mums ir jâbût pieejamam visjaunâkajiem palîdzîbas avotiem.Ðâdi dzçrieni var bût ugunsdzçsîbas aparâts vai uguns sega - pirmâ ugunsdzçsîbas lînija, kas izraisa neatgriezeniskus bojâjumus un draudus mâjoklim vai veselîbai. Ja darba vidç ir sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks, pârliecinieties, ka vienmçr ir pareiza izmçra ugunsdzçðamais aparâts, lai novçrstu bîstamîbu.

Ir zinâms, ka daþas situâcijas netiks novçrstas un iepazîsies ar sevi - ko mums vajadzçtu darît ðajâ formâ?Lielâkâ daïa noteikumu un noteikumu paredz cilvçku evakuâciju - un, turklât, daþreiz ir labi, un aicinot attiecîgâs valsts iestâdes, piemçram, ugunsdzçsçju brigâdi, policiju, âtrâs palîdzîbas vai specializçtâs vienîbas - gâzes vai enerìijas ambulance. Òemot vçrâ likumu, vîrieðu dzîve ir visaugstâkâ vçrtîba, un naudas summa vai problçmas cena nav vçrsta uz dzîvîbas zaudçðanu vai smagiem veselîbas traucçjumiem. Tâpçc mçìiniet izvairîties no riska vai dot sev savu mâjokli, bet neapdraudot sevi!