Doma par jauno prezidentu

Uzòçmçjiem, kas tikai sâk savu uzòçmçjdarbîbu, jâpieòem daudzi svarîgi lçmumi. Princips ir darba vietas izvçle un pakalpojumu klâsts, taèu jums ir jâuzòemas daudz daþâdu lietu. Jautâjumi, kas saistîti ar grâmatvedîbu un ienâkumu aprçíinâðanas veids, ir nâkamie jautâjumi, kas jâòem vçrâ. Ir svarîgi arî izvçlçties labu fiskâlo kases aparâtu, bez kura daudzi ârsti nevar veikt savu darbu. Pârdevçji un daþi pakalpojumu sniedzçji ir spiesti izmantot ðâdas ierîces. Ko jûs vçlaties? Patlaban bagâtâkajâ kases aparâtu tirgû svarîga loma ir ERC un POS kases aparâtiem. Kâds risinâjums ir vçrts iestatît?

Visiem, kas vçlas izvçlçties vispievilcîgâko kases aparâtu, ir jâanalizç atðíirîbas starp ERC un POS kases aparâtiem un jâizvçlas viòiem çrtâkais risinâjums.

Kases aparâti no elektroniskâs kases aparâta (ERC skolas mums ir labi zinâmi no veikalu grupas. Tie izskatâs kalkulatori svarîgâk, par pakalpojumu, kuru jûs varat izdrukât kvîti par cilvçku-pierâdîjumu pirkuma un òemot vçrâ faktu, to priekðrocîbas. Kaseðu aparâti no paðreizçjâm lînijâm ir diezgan atðíirîgi. Mçs varam arî atðíirt lielâkas summas, kas pielâgotas lietâm kasieri noteiktâ stâvoklî, tie ir lieli un mazâki mobilo naudu tiem, kas pârvalda mûsu biznesa jomâ un kuriem ir nepiecieðams, lai norçíinâtos ar kases labprât veikta. ERC ir gan sistçmas kases aparâti. Starp pçdçjo opciju var atrast grupâ lieli veikali, kas kalpo kâdu naudu, un darît to, ko daudzas kasierus.

Uzòçmçjiem, kas nekad neizsniedz kvîtis, par to paðu bieþi viòiem tiek jautâts par rçíinu izrakstîðanu, jo ierîce ir daudz noderîgâka, jo tie varçtu bût skaidras naudas no POS ìimenes. Tas ir datora apjoms, kas dod daudz pievilcîgu priekðlikumu apvienojumâ ar sistçmas attîstîbu arî ar atbilstoðas programmatûras darbîbu. Tâtad kopâ ir çrts kases aparâts, jo tas izskatâs kâ vecs dators. Trauku tiek atgriezts no datora, monitora, klaviatûras un fiskâlâ printera, ar kuru palîdzîbu jûs varat âtri izdrukât rçíinu vai vienkârðotu rçíinu. Ðis ir praktisks risinâjums tiem, kas rada daudzus daþâdus rakstus un kuriem ir diezgan plaða regulâru klientu bâze. Pateicoties ðâdâm datu bâzçm, vieglâk tiek izsniegti dokumenti, kas apliecina pârdoðanu, un klientu apkalpoðana ir efektîvâka.