Draudi kas interneta slcpjas jauniediem

BacteFort

Mçs tçrçjam periodos, kad daþâdos apdraudçjumos mçs praktiski païaujamies uz kâdu laiku. Bieþi vien man ðíiet, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas izraisîtu katla eksplodçðanu, kas, par laimi, radîja tikai dârgu remontu. Tagad es apzinos, ka ðâdâ svarîgâ gadîjumâ ar iespçju zaudçt savu dzîvi, darbinieku grupa nav informçta par pçdçjiem jautâjumiem.

Kâzu laikâ, mûsdienâs, ir kaut kas lîdzîgs atlokiem vai droðîbas vârstiem. Ja gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs robeþas, ir tâds vârsts, kas paði atsaucas. Tas novçrð tâdu konstrukciju momentu, kâ tvertnes, cauruïvadi un viss sprâdziens. Vispirms to izmantoja septiòpadsmitâ gadsimta atlikuðajâ pusç ïoti vienkârðâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs pamanâm, ka ir pilnîgi trausla plâksne, kas tiek iznîcinâta, kad gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi viens no vârstiem tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Tâpçc ir izmantoti divi galvenie vârsti, visbieþâk novietoti konkrçtâs ierîces pretçjos galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa vajadzîgo spiediena pieaugumu, kas radâs transportlîdzekïa jaudas blokâ. Tâ draudçja eksplodçt, kura sekas varçtu bût pat visu pasaþieru nâve.Man ir iespçja, ka mani interesç lasîtâji par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo tekstu, droði vien apzinâs ðo mehânismu svarîgo lomu mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.