Dzirnavas ar putekiu nooemdanu

Ðajâ nozarç ir daudzi risinâjumi, kuriem jâatbilst îpaðâm vadlînijâm. Tas nodroðinâs labu un droðu darbîbu. Viens no ðâdiem risinâjumiem ir putekïu noòemðanas sistçma. Viòð redz, ka to izmanto daudzâs rûpniecîbas nozarçs, kur viòð aizvedas no atlikuðâs apputeksnçðanas metodes. Ir ïoti svarîgi izmantot ðo stilu, jo kïûme un darbîbas traucçjumi var izraisît ïoti bîstamas sekas.

ErofertilErofertil - Ïoti efektîvs veids, kâ sasniegt maksimâlu potenciâlu!

Kur tiek izmantota putekïu nosûkðanas sistçma?Vispirms ir ðîs rûpniecîbas nozares, kurâs darbos rodas putekïi. Lieta var bût no koka vai metâla apstrâdes un rûpnîcâm, kas rodas no gastronomijas vai farmâcijas raþoðanas. Apdomâjiet, kâpçc vispâr rîkoties ar ðiem putekïiem. Kâpçc ne gaidît, lîdz tas ir pârâk zems, lîdz tas pazûd? Ir daudz sâkumu. Pirmkârt, putekïi ir sprâdzienbîstami un uzliesmojoði. Tas var bût pârspîlçts, bet ir vçrts atcerçties jûsu grupas pieredzi. Izðïakstîtie milti virs uguns var âtri sadedzinât ugunsgrçku. Ir neskaitâms cietes saturs. Jâapzinâs, ka, tâ kâ ðâds banâls un ðíietami droðs materiâls var bût obligâts drauds, tad kâdus citus reaìentus var darît. Turklât òemsim vçrâ arî to cilvçku darba apstâkïus, kurus fascinç raþoðana. Tas, ka viòiem bûs nepiecieðams sçdçt putekïainâ vidç, neapðaubâmi samazinâs to efektivitâti. Svarîga ir arî to darbinieku veselîba, kuri bieþi ir jutîgi pret ieelpotiem, kaitîgiem putekïiem. Mazie elementi gaisâ atceras negatîvo ideju par daudzu maðînu darbu.

Putekïu ieguve saskaòâ ar ATEX noteikumuÐâdu apdraudçjumu dçï ðâdâm sistçmâm jâatbilst attiecîgajâm ATEX direktîvas prasîbâm. Pateicoties ðo principu îstenoðanai, dezinfekcijas sistçma garantç pareizu darbîbu. Lai nodroðinâtu iekârtas aizsardzîbu pret eksploziju, tâs galvenâs problçmas ir identificçtas un saistîtas ar to aizsardzîbu. Ðajâ jautâjumâ ir jâizvçlas pareizie materiâli jebkurai instalâcijai. Daþâdu antistatisko sistçmu veidi, piemçrota ierîce un mçraparâts ir labas novadîðanas sistçmas nosacîjumi.Atex putekïu nosûkðana vai putekïu nosûkðana saskaòâ ar ATEX direktîvu garantç vislabâko aizsardzîbu pret sprâdzieniem bûvniecîbâ. Atcerieties, ka droðîba ir vissvarîgâkâ, un sistçmâm, kas tâm garantç dzîvi kâ patiess veids.