Fazes vczis

Pieaugoðais informçtîba par ârstu, ja ðîs personas robeþâs vçþa agrînai diagnosticçðanai vai citas slimîbas, reproduktîvâs sistçmas izraisîja pieaugumu popularitâti cita veida ginekoloìisku pârbaudi. Laba no svarîgâkajiem jautâjumiem, ðâda veida, beigas, kas ir, lai izslçgtu vai apstiprinâtu defekts ir kolposkopija.

nat-lisan.eu NaturalisanNaturalisan - Dabiska palīdzība locītavu, muskuļu un varikozu vēnu sāpēm! Tas ir jūsu sabiedrotais cīņā pret modernā dzīvesveida sekām.

Tad jautâjums tiek darîts ar kolposkopiem. Ir pieejami optiskie instrumenti, kas ir labi piemçroti pirmsvçþa bojâjumu, HPV noteikðanas vai dzimumorgânu infekciju agrînai diagnostikai. Tâ kâ kolposkopi var novçrot novçroto laukumu 10 lîdz 40 reiþu, tiem raksturîga augsta precizitâte - daudz lielâki nekâ citi ginekoloìiskajâ meklçðanâ atskaòoti instrumenti. Novçrotâ zona uz monitora tiek pârraidîta plaðâ izðíirtspçjâ, lai ârsts varçtu pârbaudît attçlu pârbaudes laikâ. Veiksmîgi konstatçjot satraucoðas izmaiòas, ârsts izgâja izgriezumu, izmantojot kolposkopu, un pârdeva to precîzâkiem laboratorijas testiem. Kas ir daudz nopietns, jo, neraugoties uz milzîgo tehnoloìiju attîstîbu medicînâ, pârâk vçlu atklâts vçzis vçl mazâk dod cerîbu uz noteiktu dzîðanu. Papildu priekðrocîba, lietojot ðo ierîci, ir fakts, ka tâ ieraksta novçroto attçlu fotogrâfiju vai video tçmas bûvniecîbâ. Pçc tam tas uzreiz pçc vienas pârbaudes izraisa precîzâku izpçtîtâs zonas novçroðanu un ierakstîtâ materiâla nodoðanu pacientam. Daudzi cilvçki baidâs no regulârâm pârbaudçm. Parasti to dara ar baþâm par slimîbas atklâðanu un pret sâpçm, kas tiks veiktas pçtîjuma laikâ. Lielâka izpratne par jaunu metoþu izmantoðanu medicînâ vai viens pçtîjums ar kolposkopiem vai citiem instrumentiem, kas veikti ginekoloìiskajos izmeklçjumos, noteikti palîdzçs noteiktâ laika posmâ pârvarçt ar pçtniecîbu saistîto stresu, tâdçjâdi izvairoties no daudzâm nepatîkamâm sekâm.