Ferro drodibas varsts

Mçs esam kârtîbâ, kad daþâdos apdraudçjumos mçs praktiski païaujamies uz visiem posmiem. Bieþi vien man ðíiet, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas noveda pie katla eksplozijas, kas kâzu laikâ radîja tikai dârgu remontu. Es jau apzinos to, ka pçdçjo svarîgo procedûru laikâ ir viegli zaudçt dzîvi, lai gan vietçjo iedzîvotâju grupa paðreizçjâ situâcija neapzinâs.

Par laimi, paðreizçjos laikos ir kaut kas lîdzîgs atlokiem vai droðîbas vârstiem. Pastâv paðreizçjais vârsta tips, kas sâkas automâtiski, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu konstrukciju momentus kâ tvertnes, cauruïvadus un atbilstoðos sprâdzienus. Vispirms tas tika izmantots septiòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç ïoti vienkârðâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs rûpîgi aplûkojam vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs pamanâm, ka ir pilnîgi trausla plâksne, kas ir bojâta, kad gâze iet caur pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi vârsts tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Tâpçc ir daudz grûtâk izmantot divus neatkarîgus vârstus, kas visbieþâk atrodas citâ konkrçtâ ierîces galâ.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa vajadzîgo spiediena pieaugumu, kas radâs transportlîdzekïa braukðanas procesâ. Tâ draudçja eksplodçt, kas varçtu izraisît visu pasaþieru nâvi.Man ir iespçja, ka es interesçju lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo rakstu, droði vien jau apzinâs, cik svarîgi ir mehânismi mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.