Fiskala kase 491

Visu pirkumu pârdoðana kasç ir poïu valodâ - ne tikai poïu valoda - juridiskais pienâkums. Katrs, pat vismazâkais darîjums, ir jâmaksâ par fiskâlo summu, jo tam ir jâmaksâ PVN.

Iegâdâjoties mûsu veikala kases aparâtu, ðis pirkums ir pakïauts îpaðam pakalpojumam, kas paredz pâròemt mûsu kases aparâta lietas. Fiskâlie kases aparâti Krakovâ ir vieta, kurâ jûs varat iegâdâties visas fiskâlâs ierîces, kas ir visvairâk pielâgotas lauka informâcijai. & nbsp; tas ir ðî & nbsp; veikala darbinieki un & nbsp; vietne, kas jums ir piemçrota, lai mainîtu PVN summu, kas ieprogrammçta summâ, kad ir spçkâ attiecîgie noteikumi, saskaòâ ar kuriem mainîsies nodokïu summa. Kases aparâta jomâ tikai un vienîgi pilnvarots serviss var veikt izmaiòas.

Kases aparâts ir tikai parasts aprîkojums, kas var tikt bojâts, tâpçc ikvienam, kas veic komercdarbîbu vai apkalpo un kam ir kases aparâts, ir jâzina noteikumi par bojâtas kases aparâta izveidi. Bojâts kases aparâts, protams, ir jâlabo, nav iemesla pçdçjam, kâpçc ir radies kaitçjums, kâ arî tas, kâ ðis kaitçjums tiek nodots tâlâkai veikala darbîbai. Pârliecinieties, ka dzîvojat kâ pierâdîjumu, ka printeris ir bojâts, tâpçc uz èeka tiek ievietots tikai teksts. Tomçr nepilnîga saòemðana, iespçjams, tagad var bût iegansts, lai nodokïu iestâde izdotu pilnvaras uzòçmumam, kas to izdevis!

Lîdz ar to, kad mçs redzam fiskâlo kases bojâjumu, mums nevajadzçtu to remontçt paði. Bojâta nauda ir uz laiku jâizslçdz no veikala raþoðanas, un tâ ir jâiegûst no otrâ aktîvâ kases aparâta, un, ja tâ nav bijusi veiksmîga, slçgt veikalu lîdz ierîces remontam. Sakarâ ar to, ka kases aparâta neveiksme var kavçt visa veikala darbu, kases pakalpojumi darbojas ïoti viegli, un cenðas regulâri vai âtrâk novçrst trûkumus. Tâpçc pçc tam, kad ir konstatçts kâds trûkums kases aparâta darbîbâ, mçs nedrîkstam to izmantot mûsu remontam - piezvanît dienestam un sazinâties ar servisa tehniíi vai tieði nogâdât naudu apkalpoðanas telpâ, protams, pçc tâ izslçgðanas un droðîbas. Ðâdus procesus vajadzçtu veikt pçc iespçjas âtrâk, lai lçmumu varçtu âtri labot, un mçs varam vçlreiz izmantot kases noguldîjumus.