Fiskala printera emarijas likme

Vai vçlaties veikt uzòçmçjdarbîbu? Vai izvçlaties atvçrt un pieprasît citus rîkus? Atcerieties, ka, ja nevçlaties bût ar Nodokïu biroju, pievçrsiet uzmanîbu tam, ko jûs iegâdâjaties. Jums jâzina, ka, pçrkot fiskâlos printerus, tiem jâatbilst prasîbâm, bez tâm jums var bût bûtiskas problçmas.

Daudzi novatoriski uzòçmçji pçta, kur labâk iegâdâties fiskâlo printeri. Tas ir, kâ ietaupît naudu un nopirkt tieðsaistç un veikalâ tieðsaistç. Jûs ïoti labi zinât, ka, lai saglabâtu diezgan daudz naudas, mçs riskçjam ar nâkamajiem kursiem un problçmas, ja printeris neveic mûsu datu prasîbâm. Atcerieties, ka, meklçjot fiskâlo printeri, jûs varat atrast daudz uzòçmumu, bet apstipriniet, vai piedâvâtie printeri atbilst jûsu prasîbâm. Atcerieties iegâdâties kraków fiskâlos printerus no autorizçtiem izplatîtâjiem. Lai es varçtu padarît pârdoðanas punktu vienlaicîgi nodroðinât pakalpojumu, ja ierîce tiek bojâta.

Lai likumîgi vadîtu vîziju fiskâlajâ printerî, jums jâatbilst citiem nosacîjumiem:

Tam jâbût aprîkotam ar:- fiskâlo moduli un fiskâlo atmiòu, kas ir iekïauta summâ, tad uzòçmuma centrâlajâ sistçmâ nevar bût atmiòas;- saòemðanas printeris,- divi displeji, kas nodroðina pastâvîgu nolasîðanu.

Tai ir jâbût fiskâlajai atmiòai, kas pastâvîgi atrodas trauku. Tâ vçlas bût integrçta ligzdâ, kas bûvçta ar noturîgu vielu. Fondam apziòâ ir jâreìistrç vismaz 1830 fiskâlie ziòojumi dienâ, 200 ârkârtas atmiòas atiestatîjumi, 30 iespçjas mainît nodokïu summu. Pabeigðanas signalizâcija ierakstîðanas laikâ ir nepiecieðams faktors. Tajâ jâbût aizsargpasâkumiem, kas neïaus izdzçst ierakstus atmiòâ. Katrs fiskâlais kases aparâts ir jânodroðina ar zîmogu, lai es bûtu vecs, ja tas tiktu pârkâpts. Tîkla akumulatoram, strâvas akumulatoram, akumulatoram vai akumulatoram ir jâïauj drukât vismaz 200 kvîtis uz divâm dienâm, neprasot strâvas padevi. Tâs veidlapai ir jâbût konsekventai, lai nevarçtu vçrsties pret nepareizu satiksmes skaitîðanu un maksâjamâ nodokïa summu.