Fiskalie printeri kas sadarbojas ar do tcmu

Pastâv periods, kurâ likumâ ir prasîtas nodokïu sistçmas. Ir elektroniskas ierîces, kas nodroðina pârdoðanas apjomu un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas lîguma. Par viòu vainu darba devçjs tiek sodîts ar lielu finansiâlu sodu, kas nepârprotami pârsniedz viòa izpildi. Neviens nevçlas sevi kontrolçt un pilnvarot.Bieþi vien ir iespçjams, ka uzòçmums tiek realizçts îsu virsmu. Uzòçmçjs realizç savus izstrâdâjumus bûvniecîbâ, un biznesâ galvenokârt tos uzglabâ ir vienîgâ brîvâ telpa, kur atrodas galds. Tad finanðu ierîces ir nepiecieðamas tâdâ paðâ veidâ, ja veikals aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tâ ir viena lieta tâdu cilvçku formâs, kas palîdz ar stacionâru. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs izgaismo lielu nodokïu kasi un lielu pamatu, kas nepiecieðams tâ pareizai izmantoðanai. No otras puses, tirgû parâdîjâs mobilâs fiskâlâs ierîces. Viòi òem vçrâ mazus izmçrus, izturîgas baterijas un klusu darbîbu. Izskats atgâdina terminâïus, lai samaksâtu ar maksâjumu karti. Ir skaista pieeja mobilajai lasîðanai, un, piemçram, tad, kad mums visiem ir pienâkums doties uz klientu.Kases aparâti ir svarîgi arî paðiem saòçmçjiem, nevis darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto produktu. Lai ðis kvîts bûtu labs apliecinâjums mûsu pirkumam. Ir arî pierâdîjums tam, ka darba devçjs veic kopîgo darbîbu ar pieòçmumu un izsniedz PVN no pârdotajâm precçm un pakalpojumiem. Ja rodas situâcija, ka finanðu veikals ir atvienots vai neizmantots, tad mçs to varam nodot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret uzòçmçju. Tâpçc viòam draud liels finansiâls sods un daþreiz pat domâts tiesâ.Fiskâlâs ierîces arî palîdz uzòçmçjiem pârbaudît savu finansçjumu uzòçmumâ. Katras dienas rezultâts tiek izdrukâts, un mçneða laikâ mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs esam ieguvuði naudu. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog savu naudu vai vienkârði, vai mûsu sistçma ir laba.

Veikals ar kases aparâtiem