Frizura meitene ilgi mati

Putekïsûcçji, kas rûpniecîbâ ir òemti vçrâ svarîgu attîrîðanas vietu dçï, kam nepiecieðams tîrît bîstamos atkritumus no valdîbas, ir jânosaka ne tikai pçc atbilstoðâ tvertnes lîmeòa un funkcionalitâtes, bet arî no bojâjumiem un aizsardzîbas pret sprâdzieniem. Visas ðîs îpaðîbas atbilst ATEX putekïsûcçjiem, tâpçc ir ïoti svarîgi tos ârstçt bîstamos apstâkïos, kas daþkârt saistîti ar veselîbas apdraudçjumiem un darbîbâm.

Ar ATEX putekïsûcçjiem iespçjams uzglabât daudzus citus sausus un mitrus piemaisîjumus. Tie lieliski tiek galâ ar jebkâda veida putekïu, izdedþu, lûþòu vai èuguna lûþòu savâkðanu, bet arî ðíidrumu. Daudzi jauni ðî modeïa putekïsûcçju veidi ïauj tos saskaòot ar individuâliem apstâkïiem, kâdos tos izmanto. Putekïu sûcçju tîrîðanas elementi tika izgatavoti no tîras vçrtîbas, kuru mçs esam nerûsçjoði. Pirms konstrukcijas sprâdziena un lielas piesâròojuma devas uzkrâðanâs tas aizsargâ augstu sûkðanas spçku un speciâli stîvinâtu un papildus pastiprinâtu ar alumînija filtra slâni. Tâdçjâdi tie atbilst ðiem daudzumiem un tîrîðanas iekârtu lieluma punktiem citos apstâkïos.

AtEX tipa putekïsûcçji tiek pârdoti atlikuðajos variantos ar cisternâm, kuru saturs ir apmçram 40 lîdz pat 100 l, kas nodroðina tiem pastâvîgu darbîbu ilgâku laiku bez nepiecieðamîbas iztukðot tvertni. Tajâ paðâ laikâ, ar ïoti strauju izmçru putekïsûcçja raþotâjs ir nodroðinâjis çrtu pârvietoðanos ar putekïsûcçju, pateicoties lieliem riteòiem, kuriem ir arî îpaða bremþu sistçma.