Gaismas efektu kazas

Katram no mums patîk koncerti vai lielie skatuves pasâkumi. Nç, bet pateicoties skaïai mûzikai vai mîïâkajâm zvaigznçm uz skatuves. Gaisma dod vislielâkâs sekas. Vairâk nekâ vienu reizi mçs uztveram, kâ gaiðais spîdums virzâs uz dziedoðo zvaigzni, vai gluþi pretçji - tas izgaismo auditoriju. Skaistas, krâsainas gaismas dod efektu kâ pasaka. Papildu rezultâts ir dûmu izplûde no maðînas çrtâ leòíî uz gaismas daïu.

Tad lukturi pieðíir tai zinâmu ietekmi, tâpçc mums patîk apbrînot attçlu. Tâpçc daþâdos koncertos un pasâkumos gaismas lukturiem ir svarîgs, varbût, protams, vissvarîgâkais jautâjums. No ðodienas ir zinâms, ka cilvçka uzmanîba ir vçrsta galvenokârt uz kaut ko, pateicoties vizuâlajiem stimuliem. Pârejas uz pilsçtu tiek apstrâdâtas, pateicoties tam, kâpçc darbinieki var apbrînot daþâdas lietas. Apgaismojuma proþektori tiek izmantoti ne tikai diskotçkâs, vai daudzos koncertos. Pateicoties savai konstrukcijai, viòi pielâgosies katram stûrim. Tos var piekarinât no griestiem vai sienu malâm. Ir margu priekðçjie lukturi, kuru problçma ir arî virzienâ atpakaï tajâ esoðâ objekta apgaismojuma plânâ. To forma ir alumînija, tâpçc tie nav pakïauti âtrai iznîcinâðanai vai pârkarðanai. Viòiem ir daþâdas lietojumprogrammas, tostarp apgaismojums galerijâs, kâ attçlu apgaismojums. Daþreiz skaista glezna nav viss. Cilvçki bieþi vien pat neapzinâs, ka atbilstoðs mâkslas darbu apgaismojums padara tos vçl skaistâkus nekâ iepriekð. Atstarotâji tieðâ struktûrâ atceras, ka viòi spçj saliekt un dot gaismas starus leòíî. Nav rakstîts, ka viòiem ir jâbalstâs no varas un jâapgaismo viena likme. Mçs varam maksât naudu tâdâ leòíî, kas mums ir piemçrots.Ir vçrts ieguldît mûsdienu apgaismojuma þanrâ. Tas nav, bet nekas dârgâks par sauli un krâsu, kas, pateicoties tam, ir redzams laika periodâ.