Ginekoloiija hlonda warszawa

Ginekoloìija iet visu ceïu. Ir vairâk un vairâk daþâdu sistçmu cilvçka íermeòa meklçðanai. Aizvien mazâk invazîva un arvien precîzâka. Liela problçma starp dzimumakta sievietçm ir dzemdes kakla vçzis, kas lokalizâcijas sâkumposmâ ir pilnîgi ârstçjams.

Ikreiz, kad pamanât traucçjoðus simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, Jums nekavçjoties jâpierakstâs kolposkopa speciâlistam, lai izslçgtu slimîbu. Tâ kâ simptomi nav nopietni, noteikti ir dzemdes noòemðana.

Ðî pârbaude tiek veikta, izmantojot kolposkopu. Tad tas ir tikai mikroskops ar spekulâciju. Spogulis tiek ievietots maksts ar labo centru, lai pârbaudîtu reakciju maksts. Ðis mikroskops sasniegs trîsdimensiju efektu un papildus palielinâs bojâjumus lîdz pat desmitkârtîgi, lai ginekologs spçtu pareizi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi novçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jâatceras, ka jums ir nepiecieðams sagatavoties pçtîjumam. Ginekologs, iespçjams, liks jums, kâ pasargât sevi no testa. Pirmkârt, ir nepiecieðams atteikties no fiziskiem kontaktiem arî no ginekoloìiskajâm pârbaudçm vienu nedçïu pirms plânotâs pârbaudes.

Sieviete, kas ierosina kolposku, parasti atrodas uz konkrçta ginekoloìiskâ krçsla. Ðis tests parasti ir daþas lîdz vairâkas minûtes. Ja rezultâti ir apdraudçti, ginekologs var nolemt ieòemt dzemdes daïu, pçc tam kâdu laiku pçc fiziskâs aktivitâtes samazinâties, jo jûs jûtaties ïoti neçrti. Ergonomiskais parametrs ir svarîgs ðîs ierîces faktors, jo tas ir pçdçjais darba rîks.