Globalizacijas stiglitz

Starptautisko uzòçmumu skaits ir palielinâjies lîdz ar globalizâciju. Neviens nav pârsteigts par to, ka ðodienas York iegûst galveno biroju un raþo Singapûrâ. Polijas uzòçmumi un labi darbojas ârzemju tirgos. Viòi ne tikai izveido sadarbîbu ar visâm korporâcijâm, bet arî cînâs ar viòu produktiem.

RecardioRecardio - Revolucionāri plāksteri, kas liek aizmirst par diabētu!

Ðâda pasaules "kontrakcija" bija iemesls tam, ka palielinâjâs pieprasîjums pçc apmâcîbas cita veida lîgumiem, kuìniecîbas dokumentiem, uzòçmumu dibinâðanas aktiem un ekspertu viedokïiem. Aizvien bieþâk gan uzòçmumiem, gan privâtpersonâm ir pieprasîjums pçc juridiskiem tulkojumiem.Cilvçkiem, kas mâcâs filoloìiju un tulkot tulku, tâ ir tâda pati joma, kuru interesç. Pretçji ðíietamajam, es nevçlos, lai ðis tiesîbu normu fragments tiktu veikts. Ieteicams apgût juridisko valodu, tâs îpaðîbas un juridiskos terminus. Ikviens to var iemâcîties, lasot tiesîbu aktus, kas ir noderîgi tekstam, kas mums jâtulko.

Ikviens, kas nebaidâs pieòemt sareþìîtu juridisku tekstu, var bût pastâvîga klientu pieplûde. Protams, ir daudz daþâdîbas. Juridiskie tulkojumi, jo tie var tikt piemçroti visu veidu lîgumiem, kas noslçgti starp uzòçmumiem, notariâlie akti, lîzinga lîgumi.

Daþiem dokumentiem ir vçlams zvçrinâta tulka îpaðums, piemçram, notariâlo aktu tulkoðanâ. Tas nav ðíçrslis cilvçkam, kurð nopietni piemin par profesionâlu tulkotâju. Ðâdi likumi ne tikai palielinâs materiâlu skaitu, ko mçs varam veikt, bet arî mûsu klienti tos uzskatîs par profesionâïiem.

Visbeidzot, pieprasîjums pçc tulkiem, kas specializçjas juridiskajâ tulkojumâ, turpinâs augt. Un ðî attîstîba bûs samçrîga ar starptautiskâs tirdzniecîbas pieaugumu un uzòçmumu sadarbîbu.