Ieguves putekiu savaccjs

Kvalificçjot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir ïoti maz ðâdu putekïu savâcçju. Pirmâ veida putekïu savâcçji ir nosçdinâðanas kameras. Tie ir paðreizçjie gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas iekïûst ðâda putekïu savâcçja telpâ, gravitâcijas ietekmç, nokrît vienâ putekïu savâcçja apakðâ, un tîrâka gâze, kas ir dabiskâka, tiek brîvi atbrîvota no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðî putekïu savâcçju modeïa bûtiska iezîme ir iespçja putekïus no karstiem putekïiem.

Ling Fluent

Vçl viens rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tos raksturo fakts, ka ðie rîki râmî ir vienkârði un tie ir ïoti vienkârðota konstrukcija. Vienmçr rûpçjieties, lai to efektivitâte nebûtu pilnîga. Tâpçc lielâkâs rûpnîcâs tâs nedarbojas.Filtru atdalîtâji ir vçl viens raksturs. Ðajâ metodç filtrç putekïu savâcçjus, lai piesâròoto gâzi izgatavotu ar piemçrotiem audumiem. Paðreizçjâ piesâròojuma iespçja atrodas uz auduma, un attîrîtâ gâze plûst. Ðâdi putekïu savâcçji ir ïoti svarîga efektivitâte. Tâpçc viòi strâdâ labi âtrâkos raþoðanas veikalos.Ir vçrts atzîmçt, ka putekïu nosûkðana ir izdevîga jebkurâ darbnîcâ, kur tiek pârraidîts gaisa piesâròojums. Tomçr ir vçrts rûpçties par to, lai ðâdi ekonomiskie putekïu savâcçji bûtu ïoti labi, un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs rûpnîcâ veikto darbu bûtîbai. Tas bûtu jâlasa par ðâdu putekïu savâcçju labajiem parametriem, lai galu galâ varçtu vislabâk izlemt, kurð bûtu jâizlemj. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt ir tîrîðanas efektivitâte. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz svarîgâki ar stabilitâti, bûs daudz jaudîgâki. Nozîmîgs ir rûpniecîbas putekïu savâcçju uzòçmums. Ir vçrts izmantot pieredzçjuðus uzòçmumus, kâdi ir pozitîvie viedokïi. Ðodienas ieteikumos mçs noteikti neveiksimies par mûsu iegâdâto rûpniecisko putekïu savâcçju.