Iphone 5 zibspuldze

Lukturi ir pârnçsâjamas ierîces, kas atvieglo funkcijas telpâs ar vâju apgaismojumu. To îstenoðana ir ïoti augsta, pateicoties arvien augstâk attîstîtajiem tehniskajiem risinâjumiem. Ir vingrinâjumi un vietas, kur ðo gaismas avotu izmantoðana ir piemçrota, un to saturs tiek izmantots lielâ mçrâ.

Materiâls, piemçram, antistatisks, elastîgs materiâls, pâriet uz veco lietojumu, savukârt gumijas lçcas vâciòð to pasargâ no bojâjumiem. Korpuss, kas ir pieejams parastâ darbîbâ, kâ arî slçdzis, kas ïauj to pievienot, arî darba cimdu izvçle, piemçram, ïauj brîvi izvçlçties gaismu.

Akumulatora jaudas izmantoðana ir droðs un çrts risinâjums, jo îpaði vietâs, kur to izmantoðana prasa populâru un turpmâku rîcîbu. Ðîs zibspuldzes ir aprîkotas ar papildu enerìijas patçriòa râdîtâjiem, tad tas ir îpaði noderîgs, jo îpaði lomâs, kas rodas sareþìîtos apstâkïos. Pateicoties LED spuldzçm, tiek panâkta lieliska ðîs ierîces veiktspçja un izturîba.

Komplektâ iekïautais atex deglis atrodas frontâlajâ grupâ. Tie ïauj izmantot praksç tipiskos apstâkïos, savukârt tâ saspringums tiks nopirkts lietoðanai, kad tas ir iemçrkts lîdz metram. Ðis lukturis var atrasties divpakâpju apgaismojuma energosistçmâ. Ðis gaismas avots, pateicoties elastîgas lentes izmantoðanai, ïauj to turçt tieði virsû, kâ arî aizsargíiverî.

Jaunâkie tehniskie risinâjumi, kas tiek piemçroti ðiem gaismas avotiem, ïauj plaði izvçlçties daþâdas lietas, kas, protams, tiks veiktas ar viòu palîdzîbu. Ðâdu iekârtu raþotâji arî cenðas veikt visus nepiecieðamos sertifikâtus, lai sniegtu ðo izstrâdâjumu vispârçjai lietoðanai.