Jauns modes dizaineru laiva

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidza integrâcijas sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Labi izstrâdâta izstâde bija jaunâkajâ brîdî, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi vecus un vieglus audumus ar âtrâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Neraugoties uz tiem, cçlâs arî meþìînes, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri ieteica dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar derîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâtâ kâzu kleita, kas sagatavota îpaði pçdçjai cîòai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daþi apìçrbi no vissvarîgâkâs kolekcijas. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz privâtu bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un vçrtîbas kampaòas. Viòas darba devçjs jau vairâkkârt ir piedâvâjis savus priekðmetus izsolç, un izsoles priekðmets bija pat labas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija bûs mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ kolekcijas bûtu grûtâk nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais modes zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir daþas rûpnîcas jebkurâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, kas ir vislabâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi, kad ðis uzòçmums spçlç kolekcijas struktûrâs ar interesantiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti novçrtçtas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kuri vçlas uzòemties individuâlu rîtu, ir bloíçti garâs rindâs. Ðîs kolekcijas izzûd pçdçjâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus bauda daudz klientu gan mâjâs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas saka, ka produkti ir vislabâkâs kvalitâtes.

African MangoAfrican Mango Visaptverošs preparāts novājēšanu

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava