Jozefina lode rathotne

Ïoti svarîga lieta, kas ir atbildîga par katras raþotnes rûpîbu, ir atbilstoða, laba un pierâdîta vide, lai aizsargâtu vidi no piesâròojuma, kas varçtu nonâkt grupâ ar izplûdes gâzçm. Katrs raþoðanas veikals, kura darbîba rada risku radît sliktu un nodarît kaitçjumu veselîbai, ir tâ saukto pamatu rûpnieciskie atkritumi ir atbildîgi par piemçrota aizsargaprîkojuma uzstâdîðanu, kas nodroðinâs labu putekïu noòemðanas veidu.

Forte Love

Putekïu nosûkðanas sistçmas sastâv no kaitîgo vielu atdalîðanas robeþâm, pirmkârt, katrâ no putekïiem un izplûdes gâzu ievadîðanu un novçrðanu, lai novçrstu iekïûðanu atmosfçrâ. Mûsdienu izpratnç tiek izmantoti specializçti rûpnieciskie putekïu savâcçji. Tie veido îpaðus filtrus, kas aizòem sliktas un toksiskas vielas, apturot tos patçrçjot îpaðâ konteinerâ, kura saturs ir pakïauts speciâlâm vajadzîbâm, bez kaitîgiem traucçjumiem dabiskajam uzòçmumam. Rûpnieciskâ attîrîðanas sistçma aizsargâ vidi gan novçrðot indîgu putekïu un gâzu nokïûðanu gaisâ, gan raþoðanas un izvietoðanas veikalu, kurâ strâdâ darbinieki. Labi izstrâdâta putekïu savâkðanas sistçma nodroðinâs pilnîgu uzticîbu un higiçnu darbâ. Viena no visvairâk vçlamajâm iezîmçm ðâdai sistçmai ir aizsargât gaisu pret ïoti kaitîga oglekïa dioksîda iekïûðanu tajâ. Lai efektîvi risinâtu emisijas, putekïu nosûkðanas sistçma izmanto tâ saukto fenomenu kriogçze, kas tiek realizçta radikâli dzesçjot gâzi. Tomçr galvenajâ daïâ dûmgâzçm jâbût saspiestâm un atdzesçtâm, lai oglekïa dioksîds tiktu atdalîts no gâzes.