Kardu kases aparats

Faktiskajai fiskâlajai biïetei, kurai ir er-a285p, jâbût visâm personâm, kas saka individuâlu saimniecisko darbîbu, savukârt ieòçmumi pârsniedza Finanðu ministrijas noteikto robeþvçrtîbu. Tad ðâda persona ir atbildîga par katra pârdotâ produkta reìistrâciju, izmantojot kases aparâtu. Ðî neuzkrîtoðâ elektroniskâ ierîce galvenokârt tiek izmantota apgrozîjuma reìistram un nodokïu summâm (siltums un PVN, kas rodas produktu mazumtirdzniecîbâ. Finanðu kases aparâts ir pamats, lai samaksâtu nodokïu iestâdç.

Cik daudz izlemt?Tirgû ir vairâki kases aparâtu veidi, piemçram, POS kases aparâti, ECR kases aparâti, vienas sçdvietas kases, sistçmiskie vai specializçtie kases aparâti. Katrai no tâm ir tieða iecelðana, un, piemçram, starp aptiekâm, taksometriem, autobusiem vai restorâniem var atrast specializçtus kases aparâtus.

Mûsdienu jomâ mçs îpaði vçlamies tuvinât POS kases aparâtu priekðrocîbas. Sâksim, paskaidrojot, kas ir POS kases aparâts. POS kases vai EPOS no elektroniskâs tirdzniecîbas vietas angïu valodâ, kas nozîmç elektronisko pârdoðanas sistçmu. Parasti tie ir kases aparâti fiskâlâ printera izvçlç. Ïoti bieþi ir iespçjams, ka tas ir pçdçjais vienkârði dators, kas aprîkots ar: monitoru, tastatûru, svîtrkodu lasîtâju, displeju saòçmçjam un kredîtlîguma lasîtâju.

priekðrocîbasPOS kases aparâta priekðrocîbas galvenokârt ir tas, ka to apjomu un veidu var brîvi apvienot atkarîbâ no konkrçtâ veikala vajadzîbâm. Lîdz ar to papildu iezîme ir tâda, ka tikai fiskâlais printeris ir jâapstiprina, un tas ir nepiecieðams, lai pakalpojums to labotu. Pârçjos POS kases elementus var apmainît un apkalpot pçc iespçjas vairâk reiþu ar pirmo servisu. Norâdot POS kases aparâtu priekðrocîbas, nav iespçjams pieminçt, ka programmatûra pçdçjam kases aparâta tipam, kas ir brîvi izstrâdâts un piemçrots veikala vajadzîbâm. Ir vçrts piebilst, ka ðâdi kases aparâti ir aprîkoti ar cietajiem diskiem, kas lielâ mçrâ ir saglabâti un ilgstoði saglabâti vairâki darîjumi (dati par izsniegto kvîti var tikt aizsargâti pat daþus gadus!. No vienas puses, ir jânorâda, ka kases aparâti ir arî viegli un ïoti viegli pieejami.