Kases aparats kam

Fiskâlie kases aparâti novitus maùa plus e ir instruments, kas reìistrç apgrozîjumu un siltuma nodokïa un PVN summu, kas jâmaksâ par mazumtirdzniecîbu. Kases aparâts ir elektronisks.

EcoSlim

Daþiem fiskâlajiem kases aparâtiem nav iebûvçtas atmiòas vai netiek iekasçti dati, izmantojot iebûvçto atmiòu, jo tas izmanto ârçjo atmiòu. Itâlijâ un Grieíijâ kases aparâti ir ïoti noderîgi Polijâ, galu galâ tie ir nedaudz atðíirîgi ieprogrammçti. Likums, kas nosaka kases aparâtu izmantoðanu pârdoðanas reìistrçðanâ, ir Finanðu ministrijas rîkojums par obligâto mazumtirdzniecîbas reìistru.

Ðis likums uzliek uzòçmçjam pienâkumu reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtu, kas to reìistrç elektroniski, un samaksât ar atbilstoðu biroju, sagatavojot obligâtu ikdienas fiskâlu pârskatu. Mçs varam tçrçt fiskâlos kases aparâtus patstâvîgi, pamatojoties uz datoru. Ðo pirmo kases aparâtu piemçrâ tie ir aprîkoti ar elektroniskâs ierîces dzîvoklî iebûvçtu programmatûru. Kases aparâtiem ar integrçtu neatkarîgu sistçmu ir iebûvçts PLU kodu reìistrs, un to klients var strâdât ar likmçm, nosaukumiem, cenâm un svîtrkodiem, kas tiek uzskatîti par produktu pârdoðanu. Kases aparâtu lielâ priekðrocîba, kas balstîta uz datoru, ir tâ, ka to var âtri traucçt konkrçtajâm, ko mçs varam mainît, izmantojot datora tastatûru. Ðâdi rîki ir vairâk izmantojami, jo tie nodroðina daudzu finanðu lîdzekïu saistîðanu sistçmâ, kuru kontrolç IT speciâlists vai persona, kas ir apmâcîta darboties fiskâlâs programmas ietvaros.

Datorizçtâs sistçmas izmanto printerus, kas ir saistîti ar kases aparâtu un datoru, izmantojot specializçtu programmatûru. Neatkarîgi no tâ, kâda veida kases klients izvçlamies, pieminçsim, ka tas ir rezerves fiskâlais kases aparâts. Rezerves kases aparâts ir acîmredzama vçrtîba, ja reìistrâcijas kontrolierîces izraisa dzçriena atteici. Îpaðas ierîces iegâdei vajadzçtu bût interesantai, galvenokârt, lielâm komerciâlâm un pakalpojumu íçdçm, tâdâ gadîjumâ îpaðas iekârtas iegâde nav liels izdevums, un svarîgâkais ir preces veids. Mikrouzòçmumu panâkumos ekonomikas jautâjumiem var bût lielâka nozîme.