Katla eksplozija

Sprâdziens runâ kâ ïoti âtra oksidâcijas vai sadalîðanâs reakcija, kas rada uzliesmojoðu gâzu, tvaiku, uzliesmojoðu ðíidrumu vai putekïu vai ðíiedru strauju sadegðanu atmosfçrâ, izraisot temperatûras vai spiediena palielinâðanos, kâ arî trieciena viïòu un akustisku efektu.

Sprâdziens ir svarîgs pilnîgi definçtos apstâkïos, un labi, kad degoðas izejvielas koncentrâcija tiek iegûta precîzi noteiktâ diapazonâ, ko sauc par sprâdziena robeþu. Uzliesmojoðu vielu koncentrâcija sprâdzienbîstamîbas nodalîjumâ neradîs eksploziju. Lai radîtu sprâdzienu, ir arî viena enerìija, kuras ierosinâtâjs var dzîvot tâdâs sastâvdaïâs kâ dzirksteles, kas raduðâs maðînu un elektriskâs konstrukcijas darbîbas laikâ, iekârtas elementi, kas uzsildîti lîdz ïoti vçrtîgâm temperatûrâm, atmosfçras un elektrostatiskâs izlâdes. Ðo enerìiju sauc par jauno aizdegðanâs enerìiju, un to nosaka tas, cik daudz zemas enerìijas kondensatoram elektriskajâ reìionâ, kura izlâde var aizdegt maisîjumu un izplatît liesmu konkrçtos testa apstâkïos. Sprâdzienbîstamîbas ierîces ir sprâdziendroðas ierîces, kas paredzçtas lasîðanai îpaði sprâdzienbîstamâs vietâs.

Mazâkâs aizdegðanâs enerìijas vçrtîba ir parametrs, kas ïauj novçrtçt sprâdzienbîstamîbu, kas rodas no avotiem, kas darbojas konkrçtajâ zonâ, piemçram, elektriskâs, elektrostatiskâs dzirksteles, dzirksteles, kas rodas no jaudîgâm vai induktîvâm elektriskajâm íçdçm, kâ arî mehâniskâm dzirkstelçm.

Degviela vçlas atcerçties saikni ar oksidçtâju, un degðanas sâkðanai ir nepiecieðams uzsâkðanas faktors. Ir sliktâk sâkt putekïu sprâdzienu nekâ gâzes eksplozija. Gâze sajaucas ar saturu spontâni difûzijas dçï, un, lai izveidotu putekïu mâkoni, ir nepiecieðama mehâniska sajaukðana. Sprâdziena telpas samazinâðana veicina sprâdziena vardarbîbu, un putekïu panâkumos tiek uzskatîts, ka tas ir veicinoðs faktors tâs raðanâs brîdî. Gâzu vidû, kas satur oksidçtâjus, kas atrodas skâbekïa vietâ, piemçram, fluoru. Ðíidrumi, kas ir oksidçtâji, ietver perhlorskâbe, ûdeòraþa peroksîds un cieto vielu oksidçtâji ir: amonija nitrâts, metâla oksîdi. Degviela galvenokârt ir visi ðíidrumi, gâzes, bet paðas cietvielas.