Lapu tulkodana firefox

Tulkojumi, neatkarîgi no to rakstura, neapðaubâmi prasa izcilu sveðvalodu apguvi kopâ ar tâs kultûras kontekstu. Tomçr ir tulkojumi, kas turpinâs stresa, mazâk vçlamo un tiem, kas vçlas, lai tulkotâjs iesaistîtos simtprocentîgi no sevis, un kas tajâ paðâ laikâ veido lielu stresu. Kâdus tulkojumus mçs runâjam? Tâs ir secîgas ietekmes.

https://neoproduct.eu/lv/perle-bleue-visage-care-moisturise-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-grumbam-un-nodrosinat-adu-ar-vislabako-aprupi/

Kas ir tas pats?

Mutiskâ tulkoðana pieder tulku grupai. Ðis fakts vien vçlas, lai tulkotâjs bûtu ârkârtîgi izturîgs pret stresu. Pçdçjais tulkojums ir tâds, ka runâtâjs runâ vispirms, un, kad viòð klusç, tulkotâjs sniedz ðo saturu auditorijai, bet tagad tiek tulkots mçría valodâ. Protams, runâtâjs lieliski zina piedzîvojumu no tagadnes, ka viòam ir jâdarbojas atbilstoðiem pârtraukumiem, saskaòâ ar pçdçjo, vai tulks nodod piezîmes, arî dod viòiem tulkojumu, vai tikai viòð klausâs, ir un, pamatojoties uz to, ko viòð atceras, pârsûta augstâko saturu.

Vai ðâdas noteikðanas ir viegli?

Ar integritâti viòi nepiekrît populârajam, pat ja tulkotais noteikums bija zems, nespeciâlists. Ðajâ tulkojumu modelî jâòem vçrâ, ka tulkotâjam jâbût spçjîgam labi runât valodu. Viòð neiziet vârdnîcâ, tâpat kâ viòa kolçìi, kuri paliek birojâ un mâca daþus dokumentus. Tas nedod mirkli domât. Tulkojums vçlas bût sagatavots arî ðeit. Ne 24 vai 48 stundu laikâ. Bet tikai regulâri klausîtâju priekðâ. Un tulkotâjs pieprasa pastâvçt ne tikai personai, kura ir pilnîgi pazîstama ar valodu, bet arî paðpietiekama, izturîga un pilnîgi spçjîga persona, kas dzird.

Secîga informâcija ir sareþìîta. Bet ir arî cilvçki, kas ir pilnîgi sapratuði ðâda tulkojuma mâkslu. Polijâ mums ir daudz izcilu tulkotâju, kuriem ir vienkârðas pozîcijas spçcîgâkajâ lîmenî. Mçs tos satiekam citâ veidâ kâ biznesa tikðanâs, preses konferences vai sarunas.