Livestrong tulkojums

Mûsu rîcîbâ ir laiks, kad mums nâkas sastapties ar cilvçku no ârzemçm - gan biznesâ, gan tavâ, gan no jûsu vajadzîbâm, vai vienkârði baudît. Gadîjumâ, ja mçs zinâm mçría valodu, tas nedrîkst bût problçma, pretçjâ gadîjumâ tas var izraisît ðâdu objektu. Tâtad, ko mçs varam darît, lai pârvarçtu ðo tçmu? Atbilde ir vienkârða - veiciet speciâla tulkotâja palîdzîbu.

Protams, vislabâkâ alternatîva ir iegût no tâs personas pakalpojumiem, kuru mçs zinâm, un to, kas bija spçkâ dzîvoklî, lai mçs to darîtu zemâkâ, labâ cenâ. Tomçr bieþi notiek, ka mçs nezinâm tulkotâjus zemâ lîmenî, un mums vienkârði ir vajadzîga apmâcîba. Kâ jûs atradîsiet labu cilvçku, kurð to darîs âtri, kad vispâr?

Ðeit tas nebûs îsti âtrs. Pirmais solis ir noteikt, no kurienes nâk tulkotâjs. Ja mçs dzîvojam galvaspilsçtâ, spçlç tikai tulks no Varðavas - tas pats analoìija attiecas arî uz citâm pilsçtâm. Kâpçc ir vajadzîba? Nu, jo visas attiecîbas ar poïu tulkotâju ir absolûta bâze. Kas notiks, ja izmaiòas bûs noderîgas konkrçtam tulkojumam? Ko, kad iestatîsiet, neatbildçs uz tâlruni? Tas ir tas, kas jums jâdomâ, pirms sâkat meklçt labu tulkotâju.

Vieta, kurâ konkrçtajam tulram nevajadzçtu bût mûsu meklçðanas kritçrijam - ir svarîgi iegût tulka pieredzi, jo îpaði tçmas jomâ, no kuras mums ir nepiecieðams tulkojums. Ir pievienots arî mûsu tulkojumu raksturs un sistçma - mums ir jânosaka, vai mçs esam ieinteresçti tulkoðanâ vai mutiskâ tulkoðanâ. Ðie daþâdi ir galvenokârt minçti sanâksmju atðíirîgajâ rakstâ (jo îpaði katrâ biznesâ un zinâmâ mçrâ ir saistîti ar ïoti augsto nepiecieðamîbu atrast tulkotâju no Polijas rajoniem. Ja tâ satur, lai bûtu mûsu sarunu biedra vidç, vai mçs domâjam, ka tas izskatâs kâ jauns veids?

Kopsavilkumâ - pareizâ tulkotâja atraðana nekad nav viegla un parâdâs daudzos jaunos soïos. Galu galâ tirgû ir daudz tulkotâju, un varbût mums bûs arî kâds.