Mates garigas slimibas un bcrnu aprupe

Vienkârðâks pârtikas produktu uzglabâðanas veids ir dot tiem vakuumu. Kâpçc vakuuma pârtikas iepakojums ir pats droðâkais veids, kâ to saglabât?

Veselîbas ieguvumiPârtikas ievietoðana vakuuma grupâ palîdz viòiem piekïût bîstamiem mikroorganismiem. Vakuuma maðîna izplûst no konteinera, kurâ çdiens ir izvçlçts, gaisu kopâ ar tajâ esoðajiem mikrobiem. Pateicoties tam, ðâdâ veidâ turçtâ pârtika ilgâk paliek svaiga. Ir arî vçrts piebilst, ka mûsdienu iepakoðanas sistçma ir svarîga pârtikas aizsardzîba pret kukaiòiem, kas pârvadâ baktçrijas un vîrusus.

Garðas vçrtîbasJûs varat uzglabât vecus un mitrus produktus vakuuma konteineros. Ðîs metodes dçï milti un cukurs arî nav sacietçjuði, tâpçc nav nepiecieðama turpmâka pârbaude. Mitrie produkti nezaudç savu elastîbu un sulîgumu, kas bieþi nosaka to garðu. Izstrâdâjumi, kas satur taukus un eïïu, visstraujâk iznîcina tradicionâlâs uzglabâðanas laikâ. Pateicoties tam, ka tie ir vakuumâ, tajos uzglabâtie tauki nav nekârtîgi. Íermenis un zivis saglabâ svaigu un interesantu garðu paðreizçjâ stilâ. Pârtikas vakuuma iepakojuma priekðrocîbas neaprobeþojas tikai ar izejvielâm. Ir pierâdîts, ka gaïa tiek marinçta âtrâk grupâ bez ieejas gaisâ.

Vakuuma maðîna - darbîbas aprakstsPârtikas maisiòð sâkotnçji ir uzstâdîts darba kamerâ. Vâka aizvçrðana ïauj sâkt gaisa filtrçðanas procesu. Pçc pilnîgas izòemðanas maisiòð ir hermçtiski noslçgts un noslçgts. Otrais vakuuma iepakojuma paòçmiens ir telpa, kurâ ir pârtikas inertâ gâze. Pçc vakuuma maðînu vâka aizpildîðanas tvertne tiek darbinâta ar gâzi un tad tâ ir hermçtiski aizvçrta.Putekïsûcçju izmantoðana ir ârkârtîgi progresîva un tajâ paðâ laikâ çrtâkais veids, kâ uzglabât pârtiku. Tomçr tirgû atvçrtie rokas sûkòi nespçj noòemt visu gaisu no konteinera, kurâ ir pârtikas produkts. Ðâdâ veidâ raþotais çdiens ir tikai pietiekami, lai to ievietotu ledusskapî, lai tas ilgâk saglabâtu mûsu radoðumu un bûs grûtâk un labâk.