Matu spilventiod

Mans brâlçns ir ïoti ieinteresçts izklaidçties ar matiem, jûs varat pastâvîgi to izdarît ar matiem un íemmçt. Tajâ paðâ laikâ tas ir pareizi uzsûcis, ka, ja man vajag visu, lai izskatîtos jauki, es varu piecas reizes padarît vienu pîti, uzlikt matu lokus uz visiem kopâ vai klipu uz tiem. Viòð mîl skolas darbu un apzinâs sevi. Viòas jaunâ loma kâ ïaunprâtîga karaliene ir veca un smieklîga, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Sâkotnçji Mama spârnoja daþus bizîtes ar lokiem. Vçlâk ðî skaista meitene teica nç, nç, un vçl nekad. Es gaidîðu tâlu manâ cirtainos matos .... tâ sâkâs. Filmu uzòemðanas laiks arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ îsta princese. Bet, kad paliek ar sabojâtâm meitençm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucoties par pçdçjo, kopð izlçkðanas sâkuma ir bijis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti .... pilnîgi izmainîja ideju, un viòas valodâ tâ izklausîjâs gandrîz "nieeee, man nepatîk, kurâ es neatceros aristokrâtus, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakrautus matus piepildîtas kokas celtniecîbâ. Jo, protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs tagad brîvi strâdâjam, lai padarîtu matus, tâpçc tas sâka îpaði âtri. Viòas mâte no manas puses un papildu divdesmit bija lieliska.

Skatît matadatu piedâvâjumu