Mediciniskas parbaudes gdaoska

Kolposkopu izmeklçðana ir jautâjums, kas var bût ïoti noderîgs slimîbas atklâðanai pacientam, kuram ðâds jautâjums bûs veiksmîgs. Kolposkops ir tâda pati medicînas ierîce, kas ievada audu gabalu no maksts, dzemdes sienas vai vulvas.

Pateicoties tam, normâls ârsts ar atbilstoðiem atzinumiem var rûpîgâk aplûkot ðâdus audus un novçrtçt, vai tajâ ir daþas izmaiòas. Kolposkopija ir pçtîjums, kas, pateicoties attiecîgajai iekârtai, ïauj ârstam dziïi aplûkot pacienta maksts, dzemde, kanâlu un vulvu. Tâtad ir jautâjums, ka praktiski astoòdesmit procenti ïaus atrast vçzi, tas ir, slimîbu, kas nav ârstçjama. Pateicoties ðai pieredzei, vçzis var atrasties agrînâ stadijâ, pateicoties tam, kâpçc bûs iespçjams izârstçt pacientu. Citoloìija, ko parasti veic ginekologa izmeklçðanâ, atklâj vçþa izmaiòas tikai septiòdesmit procentos. Tomçr ârsti jau uzskata, ka ir saprâtîgi apvienot ðîs divas formas, t.i., veikt citoloìisku un vçlâk kolposkopisku izmeklçðanu. Abas saistîtâs metodes dod praktiski simtprocentîgu iespçju noteikt vçzi tâdâ posmâ, ka pçc tûlîtçjas iejaukðanâs tas bûs ârstçjams. Pateicoties kolposkopam, ko viòð iegâdâs, lai aplûkotu sievietes orgânus ar mûsu ârstu, viòð var noteikt arî iespçjamo operâciju vietu, un pçc tam, kad tas ir radies, viòð var pârbaudît, vai tas ir radîts pareizi. Citoloìiskâ izmeklçðana ir jautâjums, kas tiek izsniegts sievietçm, kuras ir ðíçrsojuðas divdesmit piekto gadu un ir dzimumakta laikâ. Jebkurð nepareizs rezultâts (pat mazâkâ novirze citoloìijâ bûtu jâturpina pârbaudît, piemçram, tikai izmantojot kolposkopu. Pirms ðâdas pârbaudes ir jâatsakâs no dzemdes kakla un maksts iejaukðanâs, vai arî neveikt ginekoloìiskos izmeklçjumus vai dzimumakta daþas dienas pirms pârbaudes nav atïauta. Turklât menstruâciju laikâ netiek veikta izsekoðana. Medicîna arvien vairâk uzlabojas. Tas ir daudz, jo spçlçðana ar vçzi, kas paðlaik tiek pieòemta kâ neârstçjama slimîba, ir unikâla. Diemþçl ðîs slimîbas atklâðana pârâk vçlu praktiski vienmçr notiek pacienta nâves gadîjumâ. Tâpçc kolposkopu izmeklçðanai, iespçjams, jâbût ïoti interesantam pretdarbîbas veidam.