Metana spradzienbistamibas klase

Sprâdzienbîstamîba darba jomâ vai citâs redzamâs telpâs ir maz ticama. Bûvnormatîvâ ðâdâs telpâs ir nepiecieðama virkne sprâdzienbîstamîbas, un ir maz ticams, ka jûs dzîvosiet ar nopietnu traìçdiju. Vietas, kas îpaði pakïautas eksplozijas iespçjai, ir daþâdas mâjas un industriâlâs zâles. Ir viss, kas nepiecieðams, lai tas notiktu: uzliesmojoðas gâzes glabâ ar lielu jaudu cilindriem, uguns avotiem, bieþi vien nepietiekamu ventilâciju. Tas viss veicina sprâdziena iespçjamîbu.

Iepriekð aprakstîtajâs telpâs jâveic papildu piesardzîbas pasâkumi. Ïoti svarîgas ir regulâras organizâcijas revîzijas un visu defektu novçrðana. Ja kâ pierâdîjums tiek izmantots elektromotora otas, bûs spçcîga dzirkstele, duci vai vairâk reiþu lielâka nekâ parastajâ darbâ. Mçs ietveram arî visu cilindru un tvertòu, kas satur viegli uzliesmojoðus spirtus un vielas, detalizçtu kontroli. Noplûdes cilindrs ar sprâdzienbîstamu gâzi var piepildît to pietiekami âtri, pirms tas sasniedz sprâdzienu. Lai gan gâzes visbieþâk ir jâapvieno ar gaisu stingrâ koncentrâcijâ, lai tâ varçtu nokïût lîdz sprâdzienam, ne vienmçr ðis objekts tiek atstâts novârtâ.

Vçl viena loma droðîbâ ir îpaðu gaismekïu un gaismas slçdþu piesaiste. Katrs apgaismes apgaismojums izraisa dzirksteles mirgoðanu slçdþâ, lai palielinâtu lampas strâvas patçriòu tâ darbîbas laikâ. Tas darbojas gan ar kvçlspuldzçm, gan luminiscences spuldzçm. Ðî dzirkstele ir pietiekama, lai sâktu sprâdzienu uzliesmojoðas gâzes klâtbûtnç. Îpaðu sprâdziendroðu gaismekïu un slçdþu izmantoðana ievçrojami samazina risku, bet vissvarîgâkais ir droða alkohola un uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu vielu glabâðana.