Modes dizaineri no londonas

Nâkamajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri plânoja pârbaudît, ko dizaineri bûtu gatavi saistoðajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs varçtu pat redzçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ detaïâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti tikai dabiski un smalki audumi ar patiesâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki daudzuma tamborçðanai. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes tika sagatavota izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði jaunai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî mazâki apìçrbi no jaunâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks noteikti mûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un labdarîbas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuðies pie mûsu produktu pârdoðanas, un pçc tam, kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies birojos tikai maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru tirdzniecîbu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu vienkârðas, nevis stacionâras.Mûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem mugurâ. Tai ir maz rûpnîcu visâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tai skaitâ daudzus topoðos drçbniekus, drçbniekus un dizainerus. Tajâ paðâ laikâ uzòçmums veido kolekcijas atbilstoði galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ieinteresçtas plaði izplatîtâ atzîðanâ, ka pçc veikala uzsâkðanas, kas ir gatavs no individuâla rîta, viòi iemet garâs rindâs. Ðîs dienas ðajâ kolekcijâ pazûd.Jaunâ uzòçmuma rezultâti daudzus gadus ir ieguvuði lielu atzinîbu lietotâju vidû, arî valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nepadod pamanît daudzâs saòemtâs atlîdzîbas un to, kâ tâs uzskata, ka rezultâti ir vispiemçrotâkâ klase.

http://lv.healthymode.eu/formexplode-strauja-muskulu-masas-palielinasanas/Formexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Skatiet mûsu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs