Nodokiu karte un kases aparats

Pienâkums izmantot kases aparâtu ir ïoti moderns, un mûsu ceïvedis noteikti interesçs plaðu uzòçmçju loku. Kases aparâta izvçle ir jâveic piesardzîgi, pievçrðot uzmanîbu kases aparâtu svarîgajiem parametriem un to raksturam. Diemþçl tas ir pats populârs temats. Kopumâ kases aparâts jâpievieno konkrçtam uzòçmçjdarbîbas veidam. Kases aparâts, kuru izvçlçties?

Kases aparâta labas atlases galvenais kritçrijs ir saimnieciskâs kampaòas veids, par kuru ir nepiecieðams iegâdâties iekârtas. Mçs varam sadalît fiskâlâs ierîces ðâdi: kases aparâti, kuru vidû ir:

vienas sçdvietas kases aparâti - ir ïoti spçcîga kases aparâtu grupa, kas jau ir pieejama laukumâ. Ðâdi vismodernâkajâ lînijâ esoðie kases aparâti bez jebkâdas jçgas ir iespçjami sadarboties ar savâm ierîcçm, starp citiem ar mçrogu, svîtrkodu lasîtâju vai datoru. Jûs varat arî iegâdâties regulâru nodokïu kases aparâtu, kuram nav îpaðas iespçjas. Praktiski maz cilvçku piesaista ârçjâs ierîces fiskâlajai valûtai, lai gan tas ir iespçjams;

kases aparâti - ðâda veida kases svarîgâkais temats ir viòu mobilitâte. Tie ir aprîkoti ar akumulatoru, papîra ruïïu stabilizâciju, kas aizsargâ pret rullîðiem, kas pârvietojas kases aparâta pârcelðanas laikâ no okupâcijas teritorijâ. Svarîgs nelielu kases tehniskais punkts ir tas, ka tie ir ïoti uzticami zemiem apkârtçjâs vides apstâkïiem, ïoti augstâm vai ïoti zemâm temperatûrâm un gaisa mitruma palielinâðanai. Ðâdu kases aparâtu tastatûra vienmçr tiek saspiesta no silikona vai gumijas, tâpçc tâ nespçj pârpludinât iekðçjâs sistçmas, kas izveidotas ðâdâ kasç;

kases aparâti - ir pçdçjâ galda kases, kas adresçtas visai mazumtirdzniecîbas vietai. Viòi var sadarboties ar datoru arî ar jauniem kases aparâtiem. Vairâk ir saderîgi ar nâkamajâm ierîcçm, kas sasniedz patçrçtâju apkalpoðanas pieaugumu, starp pretrunîgu svaru vai svîtrkodu lasîtâju. Turklât viòiem ir atseviðías naudas atvilktnes, kas, pateicoties mûsu daudzajiem nodalîjumiem, ïauj organizçt savu naudu, un tas atvieglo naudas saòemðanu un pelnîðanu.

datoru kases aparâti - jaunâkie kases aparâti, kas ir datora un fiskâlâ printera kombinâcija, kas aprîkota ar monitoru.