Nodokiu likmes polija 2014 gada

Sâkoties jaunâm nodokïu likmçm, uzòçmçjiem ir jâpârplâno kases aparâti. Nodokïu likmju maiòa ir apzîmçjums uzòçmçjiem, ka viòiem ir nepiecieðams veikt programmatûras izmaiòas tirdzniecîbas uzskaites ierîcçs, t.i., kases aparâtos. Kâ un kur jûs varat to darît? Tâdçjâdi fiskâlie kases aparâti ir nozîme, kurâ ierîces nav vçrstas uz pârskatîðanu. Kâ mçs jau zinâm par izmaiòâm dâvanu likmçs ðâdos elementos, pûlis sâk parâdîties.

https://psoriasis-cream.eu/lv/

Ja kases aparâta pârstrâde nepastâv, un stâvoklis ïoti atðíirîgâ fâzç nav stresa. Tâpçc ir svarîgi to darît pats, neizmantojot profesionâïu pakalpojumus. Viss, kas Jums jâdara, ir sasniegt lietotâja rokasgrâmatu un soli pa solim publicçt to saskaòâ ar raþotâja norâdîjumiem. Diemþçl visas likmes ir jâpârvieto manuâli. Tad ir ïoti nepatîkami panâkumi, ja mçs plânojam ieplânot duci produktus uz nodokïu summu.PVN likmju maiòai valûtâs nevajadzçtu bût problçmâm veikalos. Ja tajâ nav nekas no produktu grupâm un kases aparâti nav tieði saistîti ar pârdoðanas sistçmâm, operâciju var veikt âtri. Ðâdu savienojumu gadîjumâ daudz ir atkarîgs no programmatûras vçrtîbas.Grûtîbas rodas preèu migrâcijas laikâ starp individuâlajâm PVN likmçm. Ar skaidras naudas sistçmâm, kas strâdâ ar lçtu programmatûru, mçs varam redzçt problçmas. Parastâs programmas, kas nespçj filtrçt, klasificçt materiâlus, nebûs noderîgas tuvai lokalizâcijai kâ pierâdîjumam pçc raþotâja, svîtrkodu lapâm vai jebkuras citas atzîmes, mçs parasti nosakâm preèu grupas, lai noteiktu jaunu nodokïu likmi. Katrâ no ðîm programmâm bûs jâuzlabo ar roku.Jaunas PVN likmes var piespiest daþus nodokïu maksâtâjus sadarboties ar kases aparâtu. Savienots pastâv pçdçjais ar veco bûvniecîbu vai ievçrojamu tâ saucamo atiestatîðana, kas neïauj ievadît citu PVN cenu korekciju.Vienîgais attiecas uz ierîcçm, kuras izmanto 1825. gadâ tuvu ziòojumu skaits, jo tad ðâdâ kasç aizpilda atmiòu. Labâk ir iegâdâties jaunu kases aparâtu. Tehniski jaunais kases aparâts bûs piemçrota garantija vienmçrîgai pârejai uz darbîbu ar paðreizçjâm PVN likmçm.