Nomas un kases aparati

Nâkotnes brîþi, kad kases aparâti ir nepiecieðami tiesîbu normâs. Pastâv paðreizçjâs elektroniskâs iekârtas, kas piegâdâ tirdzniecîbas ierakstus un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas lîguma. Par viòu vainu, zîmolu var sodît ar ievçrojamu soda sodu, kas ievçrojami palielina viòa peïòu. Neviens negrib riskçt un soda naudu.Bieþi vien ir iespçjams, ka uzòçmums tiek pârvaldîts zemâ telpâ. Îpaðnieks iesaiòo savus rakstus internetâ, un þurnâls tos galvenokârt piedzîvo tâ, ka tâ ir vienîgâ brîvâ telpa pçdçjo reizi, kur ir galds. Tomçr finanðu ierîces ir tik obligâtas, ja tâs ir lielâ tirdzniecîbas telpâ.Tas nepastâv, ja cilvçki ir sasniedzami. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs pârvçrðas par lielu fiskâlo kases aparâtu un smago back office, kas nepiecieðams, lai to apkalpotu. Tie ir nepârprotami tirgû, mobilâs fiskâlâs ierîces. Tiem ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un atvçrts pakalpojums. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tâdçjâdi viòð iepazîstas ar grâmatu ðajâ jomâ, un, piemçram, tad, kad mums visiem ir pienâkums doties uz klientu.Lîdzekïi ir piemçroti arî paðiem saòçmçjiem, nevis tikai darba devçjiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, klientam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par apmaksâto produktu. Finâlâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par mûsu pirkumu. Tas ir arî pierâdîjums tam, ka darba devçjs strâdâ ar likumu un maksâ vienreizçju maksâjumu no pârdotajiem priekðmetiem un palîdzîbas. Ja mums ir iespçja, ka finanðu intereses uzòçmumâ ir izslçgtas vai dzîvo neizmantotas, mçs varam ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðu tiesisko darbîbu pret îpaðnieku. Viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un daþreiz pat domâ tiesâ.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem kontrolçt savu finansçjumu uzòçmumâ. Ikdienas ziòojums tiek izdrukâts uz katru dienu, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu kopsavilkumu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz naudas esam ieguvuði. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog savu naudu vai vienkârði, vai mûsu veikals ir rentabls.

Lçtâkais kases aparâts Krakovâ