Obligats kases aparats juristiem 2015

Tagad Polijas reìionâ ir tâdi noteikumi, ka pat frizierim, zobârstam vai kosmetologam ir jâbût kases aparâtam. Nav jçgas vai aizliegumi ir draudzîgi vai nç, jums ir jâiegâdâjas ðâda ierîce. Otrajâ gadîjumâ nepatîkamas sekas daïçji gaida naudas sodu vai maksâ lielâku nodokli. Katram uzòçmçjam ir jâpçrk summa. Un kas bûs pietiekams fiskâlais kases aparâts daþâda veida uzòçmçjiem?

Vienas bankas kaseVispopulârâkais naudas veids, kas ðodien pieejams savâ tirgû, ir vienas sçdvietas kases aparâts. Ðâdiem çdieniem ir jâbût saderîgiem ar daþâdâm ierîcçm, starp tiem, kas ir pretrunâ ar svaru, datoru vai kodu lasîtâju. Diemþçl, lai iegûtu ienâkumus no paðreizçjâ aprîkojuma veida, ir nepiecieðama skaidras naudas programma, kas adresçta katram kases aparâtam. Tâdçjâdi bûs nepiecieðams laiks, lai jaunie veidi un organizâcijas no mazâk populâriem mçbeïu raþotâjiem varçtu sadarboties ar daþâdiem veidiem. Ir vçrts apsvçrt, vai mums ðâdas iespçjas ir nepiecieðamas - atbilstoðs fiskâlais kases aparâts arî izârstç bez tiem, un tas maksâ mazâk.

avots:

Portatîvie kases aparâtiCita veida kases aparâts ir portatîvie kases aparâti. Viòu vissvarîgâkâ iezîme ir absolûti iespçja bez pârstâdîðanas no vides uz fonu. Ðâdu mobilitâti novçrtçs taksometru vadîtâji, kuriem jâbût kases aparâtiem. Pateicoties individuâlai sagatavoðanai, ðie çdieni tiek izgatavoti tâ, lai tos varçtu izârstçt gandrîz visos apstâkïos. Augsta vai zema temperatûra, ïoti augsts mitrums - ar visiem esoðajiem kases aparâtiem jârisina. Visbieþâk tos iegûst no gumijas vai silikona, kas novçrð nevçlamu iekðçjo sistçmu applûðanu. Bruòotais dizains mazina lietoðanas kvalitâti, lai gan tas ir tikai neliels trûkums, òemot vçrâ plaðo portatîvo lietoðanu.

Lielas tirdzniecîbas vietasLieliem mazumtirdzniecîbas veikaliem ar ârkârtîgi spçcîgu dienas apgrozîjumu iepriekð minçtie risinâjumi nav pietiekami. Tâpçc radâs sistçmiskie naudas lîdzekïi. Tie ir saderîgi ar datoru arî ar jaunâm valûtâm organismâ. Un viòi rîkojas ar ârçjâm ierîcçm bez problçmâm. Jaunâkie modeïi, kas ir redzami tirgû, ir datoru kases aparâti. Tâpçc tas ir datora un fiskâlâ printera kombinâcija. Visbieþâk tie ir redzami lielveikalos, un to funkcionalitâte vçlas no kases programmas.Visiem uzòçmçjiem atbilstoðs kases aparâts bûs mazliet atðíirîgs, tâpçc tas nepadodas skaidri, lai noteiktu, kura no tâm ir vispiemçrotâkâ.