Pakalpojumu uzocmuma vadidana

Symphony Sage ir integrçta pakete, kas atbalsta vadîbu mazos un vidçjos uzòçmumos. Ðî metode vispusîgi atbalsta uzòçmuma ikdienas vadîbu, jo îpaði kâ ekonomisko notikumu ierakstu un apkalpoðanu. Tas sniedz tâdu paðu informâciju, kas ir svarîga, pieòemot lçmumus.

Programmatûra atbalsta bût par finanðu un grâmatvedîbas, cilvçkresursu, algu un pârdoðanas reìionu. Ir aktuâls, ïoti elastîgs pasûtîjums, kas dod jums iespçju mainît galvenos iestatîjumus (piemçram, uzòçmuma nodaïas, konta plâna id. Un izveidot savus dokumentus, paziòojumus un pârskatus. Pârskatu iekðçjâ valoda iet uz to. Pateicoties programmai, ir iespçjams veikt daudzvalûtu ierakstus.Programma ir ïoti automatizçts elements - visi ziòojumi un paziòojumi tiek organizçti praktiski ar viena taustiòa palîdzîbu. Informâciju var viegli pârsûtît arî uz Finanðu un grâmatvedîbas programmu. Viòð nonâk populârâ stâvoklî, lai dziedinâtu un paâtrinâtu darbu, reiz ievadîtâ informâcija tajâ dzîvo reìistrçta un spçcîga, lai to izmantotu daudzas reizes vçlâk.Ðî programma arî ïauj piekïût visai vajadzîgajai informâcijai - tai ir plaða filtrçðanas iespçja, ðíirojot datu bâzi. Paplaðinâts pârskats iegâdâs lielu uzòçmuma finansiâlâ stâvokïa novçrtçjumu. Darbîbas vienkârðîba nav vieta. Îpaði klientiem sagatavotâ rokasgrâmata pârvçrð patiesîbu par tâs izveidi pârredzamâ veidâ, papildus iebûvçtu palîdzîbas dienesta katalogâ, ko var izmantot kâdâ brîdî. Programma nodroðina pilnîgu darba droðîbu - tâ kontrolç darbîbu pareizîbu, organizç un regulâri strâdâ pie nepiecieðamîbas kopçt. Viòð cer, ka neatïautas un neatïautas personas sasniegs datu bâzi. Tas ir iespçjams, pateicoties speciâlajai paroles sistçmai.Ir arî vçrts pieminçt, ka Symphony Sage ir elements, kas pastâvîgi tiek atjauninâts un veidots, apzinoties jaunos noteikumus (lietotâji saòem automâtiskus atjauninâjumus.