Pardodana starp uzocmcjiem

https://slim-cho.eu/lv/

Neapðaubâmi, arvien lielâks skaits uzòçmçju piesakâs uz pasta pasûtîjumu izsoli, viòi pârvietojas pa internetu. Tas ir îpaði pârsteidzoði: mçs pavadâm divdesmit pirmajâ gadsimtâ, un tîkla pârklâjums ir ideâls. Pateicoties tam, uzlabojas arî komerciâlo iespçju klâsts. Kâ, bet ðajâ gadîjumâ parâdâs ceïð uz valsts kasi - uzòçmçjs? Kâ ar saòemðanas mçríi? Visbeidzot: kâ kases aparâts ir saistîts ar iepriekð minçto? & nbsp; Padomâjiet par ðiem jautâjumiem, un mçs centîsimies noteikt svarîgâkos faktus par "tieðsaistes kases aparâtu".

Noteikumu maiòa, kas 2015. gadâ bija nozîmîga, prasîja daudziem poïu uzòçmçjiem ieviest kases aparâtus kâ daïu no individuâlâ darba izstrâdes. Jâatzîmç, ka, saskaroties ar tâ dçvçto pasta pasûtîjumu pârdoðanu, likumdevçjs attiecîbâ uz ðiem uzòçmçjiem saglabâja tiesîbas atteikties no kases aparâta, kas ir labs risinâjums. Lai gan, neraugoties uz ðo risinâjumu, ir jâparedz, ka noteikumi ir mainîjuðies, kas cita starpâ ir ieinteresçti tâ sauktajâ preèu piegâdçm, uz kurâm neattiecas visi izòçmumi.

Pâriet pie nesenâ Finanðu ministra nolikuma, sâkot ar 2014. gada 4. novembri. Attiecîbâ uz attçliem, kas iegûti no apgrûtinoða uzdevuma sistemâtiski glabât ierakstus, izmantojot kases aparâtus, tas nepalielinâtu apgrozîjuma ierobeþojumu, kas ietvçra nepiecieðamîbu pçc fiskâlâs kases. Tâpçc Finanðu ministrija nav atcçlusi pienâkumu izmantot kases aparâtus visiem nodokïu maksâtâjiem, kuri tikko pârdod internetu, un bieþi vien populâras tirdzniecîbas platformas paðas tîklâ. Patieðâm, lai no foto iepriekð minçtajâ tirdzniecîbâ, izmantojot internetu, bûtu ieteicams piemçrot atbilstoðus nosacîjumus, un izruna ir vienâ regulâ, kas ir vçrts apmeklçt.

Tomçr, ja atkâpðanâs no kases aparâta pârdoðanas, izmantojot internetu, visticamâk, nav atbilstîga? Pârdodot daþâdus kameru, telekomunikâciju, televîzijas un radio veidus. Fotogrâfija arî nav pieejama, pârdodot smarþas. Darîjumos, kas tieði saistîti ar ðî modeïa precçm, uzòçmçjam nekavçjoties jâizsniedz kvîts. Tomçr, ja ir nepiecieðams izsniegt kvîti, jums ir jâbût arî kases aparâtam. Tieðsaistes veikals un fiskâlâ kase - tas ir, kad tçma nav viegla un vispâr nav sareþìîta - un pçdçjâ ne tikai paðiem uzòçmçjiem, kurus ðîs pârsteigumi pârsteidza.