Pardodanas vai iekdcjas id

Ir pienâcis laiks, kad fiskâlâs ierîces ir obligâtas ar likumu. Tie ir tie paði elektroniskie rîki, ko izmanto, lai reìistrçtu apgrozîjumu un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to, ka viòiem trûkst uzòçmçja, viòi tiktu sodîti ar ievçrojamu naudas sodu, kas ïoti ietekmç viòa ienâkumus. Neviens nevçlas sevi kontrolçt un pilnvarot.Bieþi tiek konstatçts, ka uzòçmums tiek realizçts uz îsu virsmu. Uzòçmçjs pârdod savus materiâlus tieðsaistç, un, lai to galvenokârt uzturçtu, tâ ir vienîgâ brîvâ telpa, pçdçjâ, kur meklç galdu. Fiskâlie kases aparâti ir tik obligâti, kad veiksmîgi tiek realizçts veikals, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tas pats attiecas uz gadîjumiem, kad cilvçki strâdâ nestacionâri. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs veic apgrûtinoðu kases aparâtu un visas iespçjas, kas nepiecieðamas tâ plaðai izmantoðanai. Tie ir redzami laukumâ, pârnçsâjamâs fiskâlâs ierîces. Tiem ir mazi izmçri, jaudîgi akumulatori un kluss serviss. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tas rada tâdu paðu optimâlu izeju mobilajam darbam, tâpçc, piemçram, ja mçs noteikti esam apòçmuðies to saòçmçju.Fiskâlâs ierîces ir svarîgas arî atseviðíiem klientiem, nevis tikai uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, pircçjam ir pienâkums iesniegt sûdzîbu par samaksâto produktu. Krîzes laikâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par mûsu pirkumu. Ir arî pierâdîjumi, ka darba devçjs veic oficiâlu darbîbu un maksâ nodokli par pârdotajiem tekstiem un pakalpojumiem. Ja rodas situâcija, ka hipermârketâ esoðâs finanðu ierîces ir atvienotas vai nav aktîvas, mçs to varam paziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðas juridiskas darbîbas pret îpaðnieku. Viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un bieþi vien pat tiesu.Fiskâlâs ierîces arî palîdz darba devçjiem uzraudzît finanðu nosaukumus. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs darîjâm naudu. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no cilvçkiem zog mûsu naudu vai vienkârði vai mûsu bizness ir rentabls.

Labi kases aparâti