Partika un asins grupa

Nesen mums bija Valentîna diena, tâpçc es nolçmu, ka es darîðu kâdu pârsteigumu par savu draudzeni. Lai man bûtu drauga DIY veikalâ, man bija divas çdienu vakariòas un deserts, kas tika dots vîna apkârtnç un aromâtiskâm svecçm. Lieliska ideja - íemmîtes. Ïoti izsmalcinâts çdiens, bet arî grûti izdarâms, jo mîdijas ir jâceptas, lai no tâm pilnîbâ izbaudîtu garðu.

Diemþçl ðefpavârs ir nedaudz viduvçjs no manis. Manuprât, es varçtu teikt, ka tas ir iesâcçjs, jo bûtu gandrîz tâda pati patiesîba. Internetâ viòð atklâja ðo smilðu papîru. Tas, ka radâs problçma, saprotot pusi teksta, jo viss bija rakstîts angïu valodâ! Nu, es vienkârði nepadevos, visu ievietoju tulkotâjâ, un mçs esam steidzîgi, saskaòâ ar pavâra intuîciju (ko man vienkârði nav. Es nolçmu, ka ðos mîdijas darîðu dârzeòu uzòçmumâ. Tomçr es aizmirsu, ka ðie dârzeòi vispirms jânoòem un jâsagrieþ. Viòð pârcçlâs uz stresu, jo bija mazâk laika un es biju fonâ. Es sâku sagriezt dârzeòus, es tikai gribçju iegût pirkstu uz pirksta ... Nu, kâ îsts puisis es nepadevos. Viòð tikâs ar plânu - dârzeòu griezçjs. Ðobrîd bija ðâds hit. Ne pilnîgi, ka es pâris sekundes saglabâju to vçlreiz, man nebija jâuztraucas par savu dzîvokli, izmantojot griezçju. Ja ðî summa pastâvçja tagad, es esmu ievietojis íemmîðgliemeòus uz sviesta. Viss, protams, bija cepts, kad es redzçju recepti no interneta viedokïa. Tomçr es aizmirsu, ka viòam bija jâiegûst zupa. Es âtri pârlçkuðu uz tuvçjo veikalu skâbo zupu traukâ un iemeta to katlâ un tad tikai pagatavoja to. Desertam man bija saldçjums saldçtavâ saldçtavâ. Ir labi, ka es motivçju sevi to izdarît iepriekðçjo dienu, jo es vairs nebûtu spçjîgs kaut ko darît. Man jâatzîst - pçdçjâ reize, kad mani izglâba, dârzeòu griezçjs saglabâja manu divu çdienu vakariòas. Sieviete bija satriekta un cienîja manu kulinârijas prasmes.