Piesaroojumu un atmosfcras gaisa aizsardzibu

Gaiss ir katra darbinieka dzîves pamatelements. Elpojot plauðâs, ne tikai absorbçjas vielas, kas veicina attîstîbu, bet arî negatîvi ietekmç veselîbu. Kungam nav iekðçja filtra, kas simtprocentîgi ïautu filtrçt gaisâ esoðos piemaisîjumus, viòa organisma stâvoklis ir atkarîgs no vides, kurâ viòð dzîvo.

Lielâks piesâròojuma lielums pilsçtâs pastâv, ko cita starpâ veic lielâks autoceïu skaits marðrutos un rûpniecisko rûpnîcu skaits. Koks un krûmi tiek klasificçti kâ dabiskie gaisa attîrîtâji, kas novçrð dabiskâs vides degradâciju. Cilvçka darbîba, kas tiek nepârtraukti attîstîta, vçlas piemçrot arvien uzlabotus risinâjumus veselîbas un vides aizsardzîbas jomâ. Ðâdu darbîbu piemçrs ir ilgu laiku rûpniecîbâ iesaistîtas rûpnîcas, daþreiz nodarbinot simtiem cilvçku. Problçma, kas jau ir vçrojama plaðâkos veikalos, kuri ir pamodinâti no raþoðanas, ir gaisa piesâròojums, kas rodas produktu darbîbas laikâ. Piesâròojums sabiedrîbâ negatîvi ietekmç cilvçku veselîbu un kavç pienâcîgu pienâkumu izpildi. Dzerot ar lîdzekïiem ðîs problçmas beigâs, ir bûvçt putekïu nosûkðanas sistçmu konstrukciju darba fonâ, kurâ parâdâs liela nevajadzîgu putekïu deva. Ðî komplikâcija notiek starp citiem galdnieku darbnîcâs, kur putekïi un smalki zâìu skaidas negatîvi ietekmç ne tikai darbiniekus, bet arî aprîkojumu, samazinot to funkcionâlo stâvokli. Mikroshçmas nozîmç ne tikai draudus darbinieku veselîbai un produktivitâtei, bet arî iekârtas droðîbai. Tie ir viegli uzliesmojoði faktori, un, ja rodas dzirksteles, tâs var aizdegties. Labi izstrâdâta putekïu savâkðanas sistçma ir aizsargs darba devçjam, kuram nav jâuztraucas par iekârtas tehnisko stâvokli, kâ arî milzîga slimîbas atvaïinâjuma râdîtâja pârdoðana darbinieku vidû.