Polijas virtuve gaias cdieni

Mûsu virtuve nav mazâkâ, bet tas ir arî tâpçc, ka tajâ ir liels skaits gaïas. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Iestâþu sagatavoðana neievçro vienkârðâkos uzdevumus. Protams, ikviens ir nonâcis pie ingvera vai cieta gaïas. Daþâs virtuvçs jâbût objektam, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - smalcinâtâja íermenî. Tas parasti ir saistîts ar vairâkiem desmitiem mazu lâpstiòu, kas ir iebûvçti viens ar otru. Ðis sîkrîks darbojas, lai grieztu labu gaïu bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots visu veidu karbonâtiem vai steikiem. Lâpstiòas, kas ir aprîkotas ar íermeòa smalcinâtâju, ir izgatavotas no îpaða nerûsçjoðâ tçrauda - ne tikai preces izturîbai, bet arî tîrîbai un funkcionalitâtei. Visu pârçjo korpusu joprojâm gatavo no mâkslîgâ íermeòa. Gaïa, kas ir sasmalcinâta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas, kas nozîmç, ka pat pçc cepðanas mçs iegûstam sulîgu, mîkstu gaïu. Paðu termiskâs apstrâdes process notiek vienmçrîgi un daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Turklât mçs varam païauties uz garðvielâm, kas pârkaisa gaïu, iekïûst tâs dziïumâ, kas bûs noderîgs nesaskaòotai gaïas garðai. Gaïas smalcinâtâjs ir ideâla alternatîva klasiskajai piestâtnei. Gaïas sagatavoðanas process ir ne tikai efektîvâks, bet arî klusâks. Çkâ ir absolûta enerìijas taupîðana sievietçm. Drupinâtâjs, neuzkrîtoðs izmçrs ir ïoti çrts un bagâts, lai to ïoti âtri mazgâtu tekoðâ ûdenî, lai gan ne visi var tikt ievietoti trauku mazgâjamâ maðînâ. Ðajâ virzienâ ir vçrts mâcîties ar servisa informâciju. Ar roku mazgâðanu tiek nodroðinâta piesardzîba - asmeòi var mûs viegli sagriezt! Gaïas smalcinâtâjs ir neatòemams daudzu profesionâlu ðefpavâru, bet arî mâjas dâmas, kas zina, ka mçs sagatavosim mîkstu un stipru gaïu.